Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
agyāgāra:= aggāgāra n. 火屋,火堂,聖火堂.
パーリ語辞典 水野弘元著
agyāgāra:= aggāgāra n. 火屋,火堂,聖火堂.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
agyāgāra:agyāgāra(na)
အဂ်ာဂါရ(န)
[aggi+āgāra]
[အဂၢိ+အာဂါရ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
agyāgāra:= aggisālā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
agyāgāra:"အဂ်ာဂါရ(န)
[အဂၢိ+အာဂါရ]
မီးတင္းကုပ္။ ယဇ္မီးလုပ္ေကြၽးပူေဇာ္ရာ တင္းကုပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
agyāgāra:အဂ်ာဂါရ(န) (အဂၢိ+အဂါရ)
မီးတင္းကုပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,