Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
agocara:m. [a-gocara] 不行境,非行處.
パーリ語辞典 水野弘元著
agocara:m. [a-gocara] 不行境,非行処.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Agocara,【陽】非行處。六種非行處,即如︰到妓院、寡婦、處女、閹人、比丘尼、酒家托缽。Chabbidhe ca agocare carati. Seyyathidaṁ-- vesiyāgocare vidhavathulla-kumārika-paṇḍaka-bhikkhunī-pānāgāra- gocareti.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
agocara:agocara(pu)
အေဂါစရ(ပု)
[na+gocara]
[န+ေဂါစရ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
agocara:phi hành xứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
agocara:"အေဂါစရ(ပု)
[န+ေဂါစရ]
မသင့္ေလ်ာ္ေသာ က်က္စားရာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
agocara:အ-ေဂါစရ(တိ)
က်က္စားရာ မဟုတ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,