Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aggha:m. [Sk. argha] 價,價値,評價,供物. -kāraka 評價官.
パーリ語辞典 水野弘元著
aggha:m. [Sk. argha] 価,価値,評価,供物. -kāraka 評価官.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aggha,【陽】價,值。【中】寬待客人的義務。 ~kāraka,【陽】評價者,估價者。(p2)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aggha,【陽】價,值(price,value,worth)。【中】寬待客人的義務。agghakāraka,【陽】評價者,估價者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aggha:aggha(na)
အဂၣ(န)
[aggha (=pūjāyaṃ)+a. ,ṭī,424-.]
[အဂၣ (=ပူဇာယံ)+အ။ ဓာန္၊ဋီ၊၄၂၄-ၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aggha:aggha(pu)
အဂၣ(ပု)
[aggha (=mūlye) +a. (aghaṃ-saṃ)]
[အဂၣ (=မူေလ်) +အ။ (အဃံ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aggha:[m.] price; value. (nt.),obligation made to a guest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aggha,[see agghati] 1. price,value,worth,Miln.244; Mhvs 26,22; 30,76; VvA.77. -- mahaggha (adj.) of great value J.IV,138; V,414; VI,209; Pv.II,118. See also mahâraha. appaggha (adj.) of little value J. IV,139; V,414. -- anaggha (nt.) pricelessness,J.V,484; cattari anagghāni the four priceless things,viz. setacchatta,nisīdanapallaṅka,ādhāraka,pādapīṭhikā DhA.III,120,186. (adj.) priceless,invaluable J.V,414; Mhvs 26,25; DhA.IV,216. -- agghena (Instr.) for the price of Vin.II,52,cp. Bdhgh on p. 311,312. -- 2. an oblation made to a guest D.II,240; J.IV,396 = 476.

--kāraka a valuator J.I,124. --pada valuableness J.V,473 (°lakkhaṇaṁ nāma mantaṁ). (Page 5)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AGGHA:[m] giá cả,giá trị [nt] phận sự bắt buộc đối với khách --kāraka [m] người định giá,người báo cho biết trước
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aggha:အဂၣ(ပု)
[အဂၣ (=မူေလ်) +အ။ (အဃံ-သံ)]
(၁) အဖိုး၊ တန္ဖိုး။ (၂) အဖိုးအခ၊ တံစိုးလက္ေဆာင္။ (၃) အရင္းအႏွီးဥစၥာ။ (၄) အပိုင္းအျခား။ (၅) ထိုက္ေသာ။ ရာဇဂၢ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aggha:"အဂၣ(န)
[အဂၣ (=ပူဇာယံ)+အ။ ဓာန္၊ဋီ၊၄၂၄-ၾကည့္။]
ဧည့္သည္တို႔အား ေပးကမ္းဖြယ္။ အေလးအျမတ္ျပဳအပ္သူတို႔အား ေပးထိုက္ေသာ စားေသာက္ဖြယ္,ေနရာထိုင္ခင္း စသည္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
aggha:အဂၣ
ဘူ = မူေလ်-အဖိုးျဖတ္ျခင္း,အဖိုးထိုက္တန္ျခင္း၌။ အဂၣတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aggha:အဂၣ(န)
ဧည့္သည္အား ပူေဇာ္ရာေသာ ဝတၳဳ။ ဧည့္သည္တို႔အား ကပ္ရာေသာ အသံုးအေဆာင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aggha:အဂၣ(ပ)
အဖိုး။ အပိုင္းအျခား။
အေဂၣန၊ အပိုင္းအျခားအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,