Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aggaḷavaṭṭikā:aggaḷavaṭṭikā(thī)
အဂၢဠဝ႗ိကာ(ထီ)
[aggaḷa+vaṭṭi+ka]
[အဂၢဠ+ဝ႗ိ+က]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
aggaḷavaṭṭikā:then cửa,chốt gài cửa,tỳ khưu được phép sử dụng trong am tự
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aggaḷavaṭṭikā:"အဂၢဠဝ႗ိကာ(ထီ)
[အဂၢဠ+ဝ႗ိ+က]
တံခါးက်ည္တိုင္၊ မင္းတုတ္လွ်ိဳစရာတိုင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aggaḷavaṭṭikā:အဂၢဠ-ဝ႗ိကာ အဂၢဠ-ဝ႗ိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,