Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
agaru:a. [a-garu,Sk. aguru] 不重的,不重要的. sace te ~ 假如對你不妨礙(障礙)的話(假如不妨礙你的話).
パーリ語辞典 水野弘元著
agaru:a. [a-garu,Sk. aguru] 重からざる,重要ならざる. sace te ~ もし汝に差支えなくば.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Agaru,【形】 1. 不重的。2. 不麻煩的。【 陽】 沈香(印度產的瑞香料沈香樹 (Aquilariaagallocha) 的芳香性的、樹脂質的木材,用作東方燒香的香料)。(p2)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Agaru,aguru﹐(Sk. aguru;a-不+garu重ㄓㄨㄥˋ),【形】1.不重的。2.不麻煩的。【陽】沈香(頂級的香料,沈香樹(Aquilaria agallocha,Agarwood) 的芳香性的、樹脂質的木材,東方人用作燒香的香料。產地:越南、柬埔寨、緬甸、寮國、馬來西亞、印尼、巴布辛西幾內亞、中國的海南島)。沈香別名:烏沈、水沈、奇楠沈、伽羅香、蜜香、黃熟香、棧香、木榓、木蜜、阿伽羅香、阿伽嚧、惡揭嚕、阿伽樓。在中國醫學中,沈香是味卒溫,進入胃和腎,有降氣、納腎、平肝、壯陽的作用,主治胸腹、嘔吐、平胃、平哮喘、治小便閉塞,此外,還有痛安神的作用。對於強化心臟及神經具有療效,沈香幫助睡眠、養顏美容、消脹氣、排宿便、去油脂,有好的提陽功效。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
agaru:agaru(ti)
အဂ႐ု(တိ)
[na+garu]
[န+ဂ႐ု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
agaru:[adj.] not heavy; not troublesome. (m.),aloe wood.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Agaru,(adj.) [cp. Sk. aguru,a + garu] (a) not heavy,not troublesome,only in phrase:sace te agaru “if it does not inconvenience you,if you don’t mind” (cp. BSk. yadi te aguru. Av. S.I,94,229; II,90) Vin. I.25; IV,17,D.I,51; DhA.I,39. -- (b) disrespectful,irreverent (against = Gen.) D.I,89; Sn.p. 51. (Page 3)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
agaru:Light,not heavy,unimportant,not disagreeable
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AGARU:[a] không nặng nề,không làm phiền,lộn xộn [m] gỗ trầm hương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
agaru:"အဂ႐ု(တိ)
[န+ဂ႐ု]
(၁) အေလးအျမတ္မျပဳအပ္ေသာ၊ သူ။ (၂) ႐ိုေသေလးစားျခင္းမရွိ-ကင္း-ေသာ၊ သူ။ (၃) ဝန္မေလးေသာ၊ မခဲယဉ္းေသာ။ အဂလု-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
agaru:အ-ဂ႐ု(န)
အေက်ာ္နက္။Acpuilaria Agallocha
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
agaru:အ-ဂ႐ု(ပ)
အေက်ာ္
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
agaru:အ-ဂ႐ု(တိ)
ဝန္မေလးသည္။ အေလးအျမတ္ မျပဳသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,