Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
agāra:n. [〃] 家,舎,家屋,俗家. -muni 在家牟尼.
パーリ語辞典 水野弘元著
agāra:n. [〃] 家,舎,家屋,俗家. -muni 在家牟尼.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Agāra,【中】 屋。【形】 住宅。(p2)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Agāra,āgāra(cp. Sk. agāra)﹐【中】屋,家,境。【形】住宅。anagāra,遊行僧(homelessness or the state of a homeless wanderer (mendicant))。rājāgāra,王宮。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
agāra:agāra(na)
အဂါရ(န)
[aga+āra. aganti gacchanti etthāti agāraṃ. ṇvādi.164. aga+rā+a. na gacchantīti agā,thambhādayo. the rāti gaṇhātīti agāraṃ. ṭī25va]
[အဂ+အာရ။ အဂႏၲိ ဂစၧႏၲိ ဧတၳာတိ အဂါရံ။ ဏြာဒိ။၁၆၄။ အဂ+ရာ+အ။ န ဂစၧႏၲီတိ အဂါ၊ ထမ႓ာဒေယာ။ ေထ ရာတိ ဂဏွာတီတိ အဂါရံ။ ဓာန္ဋီ၂၅ဝ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
agāra:[nt.] house; a dwelling place.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Agāra,(nt.) [cp. Sk. agāra,probably with the a- of communion; Gr. a]gei(rw to collect,a)gorά market. Cp. in meaning & etym. gaha1]. -- 1. house or hut,usually implying the comforts of living at home as opp. to anagāra homelessness or the state of a homeless wanderer (mendicant). See anagāriyā. -- Thus freq. in two phrases contrasting the state of a householder (or layman,cp. gihin),with that of a religious wanderer (pabbajita),viz. (a.) kesamassuṁ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṁ pabbajati “to shave off hair & beard,put on the yellow robes,and wander forth out of the home into the homeless state” D.I,60 etc.; cp. Nd2 172II. See also S.I,185 (agārasmā anagāriyaṁ nikkhanta); M.II,55 (agāraṁ ajjhāvasatā); Sn.274,805 (°ṁ āvasati),and with pabbajita D.I,89,115,202,230; Pv.II,1317. -- (b.) of a “rājā cakkavattin” compared with a “sambuddha”:sace agāraṁ āvasati vijeyya paṭhaviṁ imaṁ adaṇḍena asatthena . . . sace ca so pabbajati agārā anagāriyaṁ vivaṭacchado sambuddho arahā bhavissati “he will become the greatest king when he stays at home,but the greatest saint when he takes up the homeless life”,the prophesy made for the infant Gotama D.II,16; Sn.1002,1003. -- Further passages for agāra e. g. Vin.I,15; D.I,102 (BB. has v. l. agyâgāra,but DA.I,270 expl. as dānâgāra); A.I,156,281; II,52 sq.; Dh.14,140; J.I,51,56; III,392; Dpvs. I.36. -- 2. anagāra (adj.) houseless,homeless; a mendicant (opp. gahaṭṭha) Sn.628 = Dh.404; Sn.639,640 (+ paribbaje); Pv.II,25 (= anāvāsa PvA.80). -- (nt.) the homeless state (= anagāriyā) Sn.376. See also agga2. -- 3. °āgāra: Owing to freq. occurrence of agāra at the end of cpds. of which the first word ends in a,we have a dozen quite familiar words ending apparently in āgāra. This form has been considered therefore as a proper doublet of agāra. This however is wrong. The long ā is simply a contraction of the short a at the end of the first part of the cpd. with the short a at the beginning of agāra. Of the cpds. the most common are:-- āgantuk° reception hall for strangers or guests S.IV,219; V,21. -- itth° lady’s bower S.I,58,89. -- kūṭ° a house with a peaked roof,or with gables S.II,103. 263; III,156; IV,186; V,43; A.I,230; III,10,364; IV,231; V,21. --koṭṭh° storehouse,granary D.I,134 (cp. DA.I,295); S.I,89. --tiṇ° a house covered with grass S.IV,185; A.I,101. --bhus° threshing shed,barn A.I,241. --santh° a council hall D.I,91; II,147; S.IV,182; V,453; A.II,207; IV,179 sq. --suññ° an uninhabited shed; solitude S.V,89,157,310 sq.,329 sq.; A.I,241 (v. l. for bhusâgāra); III,353; IV,139,392,437; V,88,109,323 sq. (Page 3)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AGĀRA:[nt] nhà [a] chỗ ở
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
agāra:tại gia
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
agāra:"အဂါရ(န)
[အဂ+အာရ။ အဂႏၲိ ဂစၧႏၲိ ဧတၳာတိ အဂါရံ။ ဏြာဒိ။၁၆၄။ အဂ+ရာ+အ။ န ဂစၧႏၲီတိ အဂါ၊ ထမ႓ာဒေယာ။ ေထ ရာတိ ဂဏွာတီတိ အဂါရံ။ ဓာန္ဋီ၂၅ဝ]
အိမ္။ အိမ္ေထာင္။ လူ႔ေဘာင္။ အိမ္၌ ေနထိုင္ျခင္း။ အာဂါရ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
agāra:အဂါရ(န)
အိမ္။ အိမ္ရာေထာင္ေသာ လူ၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,