Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
advejjha:a. [a-dvejjha] 不二的,真(相,實)的,確實的.
パーリ語辞典 水野弘元著
advejjha:a. [a-dvejjha] 二つなき,真なる,確かな.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Advejjha,【形】 無疑的,確定的。(p11)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Advejjha,【形】無疑的,確定的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
advejjha:advejjha(ti)
အေဒြဇၩ(တိ)
[na+dvejjha. nīti,sutta. 794,881-.]
[န+ေဒြဇၩ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၉၄၊၈၈၁-တို႔ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
advejjha:[adj.] doubtless; uncontradictory.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADVEJJHA:[a] không nghi ngờ,không đối nghịch,chống đối
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
advejjha:အေဒြဇၩ(တိ)
[န+ေဒြဇၩ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၉၄၊၈၈၁-တို႔ၾကည့္။]
ႏွစ္ခုျပားသည္၏ အျဖစ္ မရွိေသာ၊ ႏွစ္ခု-ႏွစ္မ်ိဳး-ႏွစ္မ်ိဳး-ႏွစ္ခြ-မရွိေသာ၊ တစ္ခု-တစ္မ်ိဳး-တည္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
advejjha:အေဒြဇၩ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,