Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
aduṭṭhullāāpatti:tội nhỏ,gồm năm loại trọng tội,ưng đối trị,tác ác,phát lộ và ác khẩu năm tội này còn gọi là lahukāpatti (khinh thiểu tội) hay desa-nagāminī-āpatti (tội có thể giải trừ bằng lời sám hối) riêng bốn tội ba la di và tăng tàn thì gọi là duṭ-ṭhullāpatti (nghiệt tội) hay garukāpatti (đại tội),adesanāgāminī-āpatti (tội không thể giải trừ bằng một phép sám hối đơn giản)

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,