Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adosa:m. [a-dosa] 無瞋.
パーリ語辞典 水野弘元著
adosa:m. [a-dosa] 無瞋.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
adosa:m. [a-dosa] 無瞋.-ajjhāsaya无嗔意乐.-avyākatamūla无嗔无记根.-kusalamūla无嗔善根.-hetu无嗔因
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adosa:adosa(ti)
အေဒါသ(တိ)
[na+dosa]
[န+ေဒါသ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adosa:adosa(pu)
အေဒါသ(ပု)
[na+dosa]
[န+ေဒါသ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
adosa:'hatelessness,is one of the 3 wholesome roots (mūla,q.v.).
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
adosa:vô sân,sự không phiền giận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adosa:"အေဒါသ(ပု)
[န+ေဒါသ]
မျပစ္မွားျခင္း၊ အမ်က္မထြက္ျခင္း၊ မျပစ္မွားတတ္ေသာတရား၊ အေဒါသေစတသိက္၊ ေမတၱာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adosa:"အေဒါသ(တိ)
[န+ေဒါသ]
အျပစ္-အနာအဆာ-မရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adosa:အ-ေဒါသ(ပ)
အမ်က္မထြက္ျခင္း။ မမုန္းျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adosa:အ-ေဒါသ(ပ)
အျပစ္မရွိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,