Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adho:adhas adv. [Sk. adhaḥ] 下. -mukha 下降,向下; 下口(口朝下). -bhāga 下方. -siraṃ 把頭低下.
パーリ語辞典 水野弘元著
adho:adhas adv. [Sk. adhaḥ] 下に. -mukha 下向,下口. -bhāga 下方. -siraṃ 頭を下にして.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
adho,adhas adv. [Sk. adhaḥ] 下に. -mukha 下向,下口. -bhāga 下方. -siraṁ 頭を下にして
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adho,【無】在…之下,在…下面。 ~kata,【形】 降低,轉下。 ~gama,【形】下去。~bhāga,【陽】較低的部份。 ~mukha,【形】 彎腰,臉向下,顛倒轉。(p13)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adho,adhas,【副】向下(below, uddhaṁ “above” and tiriyaṁ “across”)。【無】在…之下,在…下面。adhokata,【形】降低,轉下(turned down,or upside down)。adhogama,【形】下去。adhobhāga(身體的下部),【陽】較低(下)的部份。adhomukha,【形】彎腰,臉向下,顛倒轉。Thus with uddhaṁ and the 4 bearings (disā) and intermediate points (anudisā) at S.I,122; III.124; A.IV,167; with uddhaṁ & tiriyaṁ at Sn.150,537,1055,1068. Expld. at KhA 248 by heṭṭhā and in detail (dogmatically & speculatively) at Nd2 155. For further ref. see uddhaṁ. The compn. form of adho before vowels is adh°.   adhakkhaka鎖骨以下(beneath the collar-bone Vin.IV,213. adhagga with the points downward (of the upper row of teeth) J v.156 (+ uddh° expld. by uparima-danta C.). adhagata gone by,past. Adv. °ṁ since (cp. uddhaṁ adv. later or after) J.VI.187 (ito māsaṁ adhogataṁ since one month ago). adhagala (so read for T. udho°) down the throat PvA.104. adhamukha head forward,face downward,bent over,upturned Vin.II,78; M.I,132,234:Vv 161 (= heṭṭhā mukha VvA.78). adhavirecana action of a purgative (opp. uddha° of an emetic) D.I,12; DA.I,98 (= adho dosānaṁ nīharaṇaṁ); DhsA.404. adhasākhaṁ (+ uddhamūlaṁ) branches down (& roots up,i. e. uprooted) DhA.I,75. adhasira (adj.) head downward J.IV.194. adhasiraṁ (adv.) with bowed head (cp. avaṁsiraṁ) J.VI.298 (= siraṁ adhokatvā heṭṭhāmukho C.). adhasīsa (adj.) head first,headlong J.I.233; v.472 (°ka).
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
adho: 下方
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adho:adho(bya)
အေဓာ(ဗ်)
[sattamyantani. rū. nhā-1va9. nīti,sutta. nhā-312. .1156. (a-saṃ)]
[သတၱမ်ႏၲနိပါတ္။ ႐ူ။ ႏွာ-၁ဝ၉။ နီတိ၊သုတၱ။ ႏွာ-၃၁၂။ ဓာန္။၁၁၅၆ၾကည့္။ (အဓသ္-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adho:[ind.] under; below.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adho,(adv.) [Vedic adhaḥ; compar. adharaḥ = Lat. inferus,Goth. undar,E. under,Ind. * n̊dher-; superl. adhamaḥ = Lat. infimus] below,usually combd. or contrasted with uddhaṁ “above” and tiriyaṁ “across”,describing the 3 dimensions. -- uddhaṁ and adho above and below,marking zenith & nadir. Thus with uddhaṁ and the 4 bearings (disā) and intermediate points (anudisā) at S.I,122; III,124; A.IV,167; with uddhaṁ & tiriyaṁ at Sn.150,537,1055,1068. Expld. at KhA 248 by heṭṭhā and in detail (dogmatically & speculatively) at Nd2 155. For further ref. see uddhaṁ. The compn. form of adho before vowels is adh°.

--akkhaka beneath the collar-bone Vin.IV,213. --agga with the points downward (of the upper row of teeth) J v.156 (+ uddh° expld. by uparima-danta C.). --kata turned down,or upside down J.I,20; VI,298. --gata gone by,past. Adv. °ṁ since (cp. uddhaṁ adv. later or after) J.VI,187 (ito māsaṁ adhogataṁ since one month ago). --gala (so read for T. udho°) down the throat PvA.104. --mukha head forward,face downward,bent over,upturned Vin.II,78; M.I,132,234:Vv 161 (= heṭṭhā mukha VvA.78). --bhāga the lower part (of the body) M.I,473; DhA.I,148. --virecana action of a purgative (opp. uddha° of an emetic) D.I,12; DA.I,98 (= adho dosānaṁ nīharaṇaṁ); DhsA.404. --sākhaṁ (+ uddhamūlaṁ) branches down (& roots up,i. e. uprooted) DhA.I,75. --sira (adj.) head downward J.IV,194. --siraṁ (adv.) with bowed head (cp. avaṁsiraṁ) J.VI,298 (= siraṁ adhokatvā heṭṭhāmukho C.). --sīsa (adj.) head first,headlong J.I,233; v.472 (°ka). (Page 30)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
adho:Under,underneath,below,down,low down
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHO:[in]phía dưới,thấp hơn --kaṭa [a] thấp,trở xuống --gama [a] đi xuống,hạ xuống --bhāga [m] phần dưới --mukha [a] lật úp xuống,cúi măt xuống
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
adho:Ở dưới,phía dưới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adho:"အေဓာ(ဗ်)
[သတၱမ်ႏၲနိပါတ္။ ႐ူ။ ႏွာ-၁ဝ၉။ နီတိ၊သုတၱ။ ႏွာ-၃၁၂။ ဓာန္။၁၁၅၆ၾကည့္။ (အဓသ္-သံ)]
ေအာက္၊ ေအာက္အရပ္မ်က္ႏွာ,ကာလ,တရား,ဘုံစသည္။ (က) ေအာက္၊ အေၾက၊ အစုန္။ အေဓာဂါမီ-လည္းၾကည့္။ (ခ) ေအာက္ အ႐ႈိင္း။ (ဂ) ေအာက္အရပ္မ်က္ႏွာ။ (ဃ) ကာမဓာတ္၊ ကာမဘုံ။ (င) အတိတ္-ကာလ-အဓြန္႔။ (စ) အနာဂတ္ကာလ။ (ဆ) အကုသိုလ္တရား။ (ဇ) ဒုကၡေဝဒနာ။ (စ်) လူ႔ဘုံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adho:အေဓာ(အ)
ေအာက္၌။ ေအာက္သို႔။ အေၾက၌။ အေၾကသို႔။
အေဓာ ေကသမတၳကာ၊ ဆံဖ်ားမွ ေအာက္၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,