Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhivacana:n. [〃 adhi-vacana] 増語,同義語,名辭(以言語表現的概念,傳統論理學的基本單位); 指名,明示,術語,名詞,屬性,比喻(說詞). -patha 増語道,名目道. -samphassa 増語觸.
パーリ語辞典 水野弘元著
adhivacana:n. [〃 adhi-vacana] 増語,同義語,名辞. -patha 増語道,名目道. -samphassa 増語触.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
adhivacana:n. [〃 adhi-vacana] 増語,同義語,名辞. -patha 増語道,名目道.-patha増語道法. -samphassa 増語触
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhivacana,【中】術語,標明。(p13)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhivacana,(adhi上等+vacana言詞) ,【中】上等言詞,術語(term),標明(designation)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhivacana:adhivacana(thī)
အဓိဝစန(ထီ)
[adhi+vacana. ,ṭī.114-.]
[အဓိ+ဝစန။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁၄-လည္းၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhivacana:[nt.] a term; designation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhivacana,(nt.) [adhi + vacana] designation,term,attrîbute,metaphor,metaphorical expression D.II,62; M.I,113,144,460; A.II,70,124; III,310; IV,89,285,340; It.15,114; Sn.p. 218; J.I,117; Nd2 34 = Dhs.1306 (= nāma saṅkhā paññatti etc.); Vbh.6; PvA.63. See on term Dhs. trsl. 340.

--patha “process of synonymous nomenclature” (Mrs. Rh. D.) D.II,68; S.III,71; Dhs.1306; DhsA.51. (Page 30)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHIVACANA:[nt] một kỳ hạn,sự chỉ định,sự chọn lựa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
adhivacana:đặt tên,gọi tên,chỉ cho
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhivacana:"အဓိဝစန(ထီ)
[အဓိ+ဝစန။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁၄-လည္းၾကည့္။]
(၁) သဒၵါ၊အမည္၊သဒၵပညတ္။ (က) သဒၵါမွ်ကိုသာ-စြဲမွီျခင္းကို ျပဳ၍-စြဲ၍-ျဖစ္ေသာ-အမည္-အေခၚအေဝၚ။ (ခ) ေပၚ၌ ဝါစကအျဖစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေသာ-သဒၵါ-အေခၚအေဝၚ။ (ဂ) ,စပ္ေသာ-သဒၵါ-အေခၚအေဝၚ။ (ဃ) အပို-အလြန္-ျဖစ္ေသာ-အမည္-အေခၚအေဝၚ။ အဓိဝစနပထ,အဓိဝုတၱိပဒ-တို႔လည္းၾကည့္။ (၂) ေဟာေၾကာင္း-တင္စား၍ ဆိုေၾကာင္း-ျဖစ္ေသာ-သဒၵါအမည္။ (တိ) (၃) သဒၵါ-အမည္-ကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ၊ သဒၵါ-အမည္-,စပ္ေသာ၊ သဒၵါ-အမည္-၌ မွီေသာ၊ (သိေစတတ္-ထင္ရွားေစတတ္-ေသာ) သဒၵါ-အမည္-ရွိေသာ။ အဓိဝစနသမၹႆဇ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhivacana:အဓိ-ဝစန(တိ)
သဒၵါကို အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ ဆိုေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhivacana:အဓိ-ဝစန(န) (အဓိ√ဝစ္+ယု)
အနက္ႏွင့္စပ္ေသာ သဒၵါ။ အမည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,