Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhimutti:f. [adhi-mutti,BSk. adhi-mukti] 信解,勝解,願樂.
パーリ語辞典 水野弘元著
adhimutti:f. [adhi-mutti,BSk. adhi-mukti] 信解,勝解,願楽.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
adhimutti:f. [adhi-mutti,BSk. adhi-mukti] 信解,勝解,願楽. -pada勝解处
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhimutti,【陰】決心,性情。 ~ka,【形】 傾向,執著。(p13)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhimutti,【陰】決心,性情。adhimuttika,【形】傾向,執著。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhimutti:adhimutti(thī)
အဓိမုတၱိ(ထီ)
[adhi+muca+ti. ,766-¤,ṭī.]
[အဓိ+မုစ+တိ။ ဓာန္၊၇၆၆-ႏွင့္၎၊ဋီလည္းၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhimutti:[f.] resolve; disposition.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhimutti,(f.) [adhi + mutti] resolve,intention,disposition D.I,174; A.V,36; Ps.I,124; Miln.161,169; Vbh.340,341; DA.I,44,103; Sdhp.378. (Page 29)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
adhimutti:Inclination,disposition; intention,resolution,resolve,will,confidence,faith
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHIMUTTI:[f] biểu quyết,quyết dịnh,khuynh hướng,sắp đặt
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
adhimutti:khuynh hướng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhimutti:"အဓိမုတၱိ(ထီ)
[အဓိ+မုစ+တိ။ ဓာန္၊၇၆၆-ႏွင့္၎၊ဋီလည္းၾကည့္။]
(၁) ဆန္႔က်င္ဖက္ တရားတို႔မွ ေကာင္းစြာ လြတ္လ်က္ အာ႐ုံ၌ သက္သာလြတ္ကူစြာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ တရား၊ သမာပတ္ရွစ္ပါး။ (၂) အလို (ဆႏၵ)၊ ႏွလုံးသြင္း။ (ေရွးအေလ့အက်က္အားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ) ႏွစ္သက္ျခင္း။ ဆုံးျဖတ္ျခင္း။ စိတ္ကို လႊတ္ျခင္း။ (၃) ၾကည္ညိဳသင့္ေသာ ဘုရားအစရွိေသာ ဝတၳဳ၌-သက္ဝင္-ယုံၾကည္-ဆုံးျဖတ္-ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္တတ္ေသာ တရား။ အဓိမုတၱိပစၥဳပ႒ာန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhimutti:အဓိ-မုတၱိ(ဣ) (အဓိ√မုစ္+တိ)
ႏွလံုးၫြတ္ျခင္း။ ႏွလံုးသြင္းျခင္း။ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ အလို။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,