Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhimuccana,【中】 1. 決定。 2. 鬼入身。(p13)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhimuccana,【中】1.決定。2.鬼入身。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhimuccana:adhimuccana(na,thī)
အဓိမုစၥန(န၊ထီ)
[adhi+muca+ya+yu]
[အဓိ+မုစ+ယ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhimuccana:[nt.] 1. making up one's mind; 2. possession by a spirit.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhimuccana,(nt.) [fr. adhi + muc] making up one’s mind,confidence DhsA.133,190. (Page 29)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHIMUCCANA:[nt] bị ám ảnh bởi môt phi nhơn; tự làm theo ý mình
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhimuccana:"အဓိမုစၥန(န၊ထီ)
[အဓိ+မုစ+ယ+ယု]
(၁) လြန္ကဲစြာ-ထူးျခားစြာ-ေကာင္းစြာ-လြတ္ျခင္း။ အဓိမုစၥန႒-ၾကည့္။ (၂) ေကာင္းစြာလႊတ္ျခင္း။ အဓိမုၪၥိတြာ-ၾကည့္။ (၃) (က) လြန္ကဲစြာ-ထူးျခားစြာ-ေကာင္းစြာ-သက္ဝင္ျခင္း။ အဓိမုစၥန႒-ၾကည့္။ (ခ) အာ႐ုံ၌-သက္ဝင္-ဆုံးျဖတ္-ျခင္း၊ ယုံၾကည္ျခင္း။ အဓိေမာကၡ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhimuccana:အဓိ-မုစၥန(န)
ႏွလံုးသြင္းျခင္း။ အာ႐ံုကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ အဓိ႒ာန္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,