Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhimokkha:m. [BSk. adhimokṣa] 信解,勝解.
パーリ語辞典 水野弘元著
adhimokkha:m. [BSk. adhimokṣa] 信解,勝解.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhimokkha,【陽】堅固的決心,決心。(p13)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhimokkha,(‹[adhi在…上﹑上等]+[muc釋放﹑出聲] ),【陽】確定。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhimokkha,(‹[adhi在…上﹑上等]+[muc釋放﹑出聲] ),【陽】堅固的決心,決心,確定。《廣釋》(Vibhv.p.82;CS:p.106):adhimuccanaṁ adhimokkho,so sanniṭṭhānalakkhaṇo,ārammaṇe niccalabhāvena indakhīlo viya daṭṭhabbo.(諸信解為‘勝解’,它具有探查相,在所緣上以不動的狀態,就像見到(穩固的)因陀陀柱一樣。)。《廣釋》(Vibhv.p.206.;CS:pg.271)︰balavasaddhindriyasaṅkhāto adhimokkho.(勝解︰有力的信根之謂)(十種觀染定義「勝解」) 《清凈道論》(Vism.466.):Adhimuccanaṁ adhimokkho. So sanniṭṭhānalakkhaṇo,asaṁsappanaraso,nicchayapaccupaṭṭhāno,sanniṭṭheyyadhammapadaṭṭhāno,ārammaṇe niccalabhāvena indakhīlo viya daṭṭhabbo.(「勝解」等於信解。有確信的特相;有不猶豫的作用;以決定為現狀;以確信之法為近因。當知它於所緣有不動的狀態,如因陀羅的柱石(indakhila界標)。)「勝解」不包括在疑相應心裏,因當時的心搖擺不定。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhimokkha:adhimokkha(pu)
အဓိေမာကၡ(ပု)
[adhi+mukha+kha. ṭī.159- sūci-).]
[အဓိ+မုခ+ခ။ ဓာန္ဋီ။၁၅၉-ႏွင့္ သူစိ-ၾကည့္)။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
adhimokkha:'determination',decision,resolve:is one of the mental concomitants (cetasika) and belongs to the group of mental formations (saṅkhārakkhandha). In M. 111,it is mentioned together with other mental concomitants. See Tab. II,III.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhimokkha:[m.] firm resolve; determination.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhimokkha,[fr. adhi + muc] firm resolve,determination,decision M.III,25 sq.; Vbh.165 sq.,425; DhsA.145,264. See Dhs. trsl. 5; Cpd. 17,40,95. (Page 30)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHIMOKKHA:[m] quyết định chắc chắn,cương quyết
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
adhimokkha:thắng giải,chủ đích
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhimokkha:"အဓိေမာကၡ(ပု)
[အဓိ+မုခ+ခ။ ဓာန္ဋီ။၁၅၉-ႏွင့္ သူစိ-ၾကည့္)။]
ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္တတ္-ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ တရား။ (၁) မွားသည္ ျဖစ္ေစ,မွန္သည္ ျဖစ္ေစ အာ႐ုံ၌ ဆုံးျဖတ္ျခင္း သေဘာ၊ အဓိေမာကၡေစတသိက္။ (၂) သမၸယုတ္တရားတို႔ကို လြန္စြာၾကည္ေစတတ္ေသာ အားႀကီးေသာ သဒၶါ၊ ဝိပႆႏုပကၠိေလသ ၁ဝ-ပါးတြင္ ပါေသာ အဓိေမာကၡ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhimokkha:အဓိ-ေမာကၡ(န) (အဓိမုခ+ဏ်)
အႀကီးျပဳျခင္း။ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,