Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhimatta:a. [adhi-matta] 增上,極度的. acc. adhimattaṃ adv. 極(度),極端地.
パーリ語辞典 水野弘元著
adhimatta:a. [adhi-matta] 增上,極度の. acc. adhimattaṃ adv. 極めて,極端に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhimatta,【形】 非常的,太多。 adhimattā,【陰】 過度,太豐富。(p12)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhimatta,【形】非常的,太多。adhimattā,【陰】過度,太豐富。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhimatta:adhimatta(ti)
အဓိမတၱ(တိ)
[adhi+matta]
[အဓိ+မတၱ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhimatta:[adj.] exceeding; too much.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhimatta,(adj.) [adhi + matta of ] extreme,exceeding,extraordinary; nt. adv. °ṁ extremely M.I,152,243; S.IV,160; A.II,150; IV,241; J.I,92; Pug.15; Miln.146,189,274,290; Pv.II,36 (= adhikataraṁ PvA.86); DhA.II,85; cp. PvA.281. (Page 29)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHIMATTA:[a] quá lố,quá nhiều -ṭaṭā [f] quá,dư,đầy dẫy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
adhimatta:khuynh hướng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhimatta:အဓိမတၱ(တိ)
[အဓိ+မတၱ]
(၁) (က) ပိုမိုလြန္ကဲေသာ၊ လြန္ကဲေသာ အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ။ (ခ) ကဲလြန္ေသာ၊ ေရွ႕ေဆာင္ပဓာနျဖစ္ေသာ။ (၂) အလြန္မာန္ယစ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhimatta:အဓိ-မတၱ(တိ)
လြန္ကဲေသာ။ ျပင္းထန္ေသာ။ သည္းထန္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,