Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhikaraṇa:n. [adhi-karaṇa,〃] ① 問題,事,事件,作務. ② 諍,諍論,諍事. acc. adhikaraṇaṃ adv. 因為~,為了~,~之故,當做~的結果. -kāraka 諍論者. -samatha 滅諍,止諍.
パーリ語辞典 水野弘元著
adhikaraṇa:n. [adhi-karaṇa,〃] ① 問題,事,事件,作務. ② 諍,諍論,諍事. acc. adhikaraṇaṃ adv. …のために,…の故に,…の結果として. -kāraka 諍論者. -samatha 滅諍,止諍.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
adhikaraṇa:n. [adhi-karaṇa,〃] ① 問題,事,事件,作務. ② 諍,諍論,諍事. acc.adv. adhikaraṇaṁ …のために,…の故に,…の結果として.-añña-bhāgiya諍論の异分. -kāraka 諍論者.-saṁgaha諍事聚. -samatha 滅諍,止諍
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhikaraṇa,【中】 起訴,訴訟,控告。 adhikaraṇaŋ,【副】 結果,因為,為了。 ~samatha,【陽】爭論或訴訟的解決。 adhikaraṇika,【陽】法官。(p12)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhikaraṇa,(adhi在…上+karaṇa作) ,【中】案件,起訴,訴訟,控告,在…上作。adhikaraṇaṁ,【副】結果,因為,為了。adhikaraṇasamatha,【陽】爭論或訴訟的解決。adhikaraṇika,【陽】法官。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhikaraṇa:adhikaraṇa(na)
အဓိကရဏ(န)
[adhi+kara+yu. vūpasamanatthāya pavattamānehi samathehi adhikātabbānīti adhikaraṇāni. ma,ṭṭha,4,28.]
[အဓိ+ကရ+ယု။ ဝူပသမနတၳာယ ပဝတၱမာေနဟိ သမေထဟိ အဓိကာတဗၺာနီတိ အဓိကရဏာနိ။ မ၊႒၊၄၊၂၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhikaraṇa:[nt.] law-suit.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhikaraṇa,(nt.) [adhi + karaṇa] 1. attendance,supervision,management of affairs,administration PvA.209. ‹-› 2. relation,reference,reason,cause,consequence D.II,59 (-°:in consequence of); S.II,41; V,19. Esp. Acc. °ṁ as adv. (-°) in consequence of,for the sake of,because of,from M.I,410 (rūpâdhikaraṇaṁ); S.IV,339 (rāga°); Miln.281 (mudda° for the sake of the royal seal,orig. in attendance on the r. s.). Kimâdhikaraṇaṁ why,on account of what J.IV,4 (= kiṁkāraṇaṁ) yatvâdhikaraṇaṁ (yato + adhi°) by reason of what,since,because (used as conj.) D.I,70 = A.I,113 = II,16 = D.III,225. -- 3. case,question,cause,subject of discussion,dispute. There are 4 sorts of a. enumd. at var. passages,viz. vivāda° anuvāda° āpatta° kicca° “questions of dispute,of censure,of misconduct,of duties” Vin.II,88; III,164; IV,126,238; M.II,247. ‹-› Often ref.:Vin.II,74; S.IV,63 = V,346 (dhamma° a question of the Dh.); A.I,53 (case),79; II,239 (vūpasanta); V,71,72; Pug.20,55; DhA.IV,2 (°ssa uppamassa vūpasama),adhikaraṇaṁ karoti to raise a dispute M.I,122 °ṁ vūpasameti to settle a question or difficulty Vin.II,261.

--kāraka one who causes dispute discussions or dissent Vin.IV,230 (f. °ikā); A.III,252. --samatha the settlings of questions that have arisen. There are seven rules for settling cases enumd. at D.III,254; M.II,247; A.I,99; IV,144. (Page 27)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHIKARAṆA:[nt] sự tố tụng [ad] bởi vì,do sự kết quả của,vì --samaṭha [m] giải hòa một sự tranh luận hay kiện thưa --nika [m] một quan tòa
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
adhikaraṇa:tránh tụng sự,nôm na là những sự vụ mà tăng chúng phải họp mặt để cùng giải quyết có tất cả bốn trường hợp tranh tụng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhikaraṇa:"အဓိကရဏ(န)
[အဓိ+ကရ+ယု။ ဝူပသမနတၳာယ ပဝတၱမာေနဟိ သမေထဟိ အဓိကာတဗၺာနီတိ အဓိကရဏာနိ။ မ၊႒၊၄၊၂၈။]
(၁) (ၿငိမ္းေစအပ္သည္၏အစြမ္းျဖင့္) သမထတို႔ကို လြန္စြာ ျပဳအပ္ရာျဖစ္ေသာ အမႈ၊ (ၿငိမ္းေစျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္ေသာ) သမထတို႔သည္-လြန္စြာျပဳအပ္-ၿငိမ္းေစအပ္-ေသာ အမႈ၊ အဓိက႐ုဏ္း၊ ရဟန္းတို႔၏ အမႈအခင္း။ (၂) သမထတို႔သည္ ၿငိမ္းေစအပ္ေသာ စိတၱဳပၸါဒ္။ (၃) အေၾကာင္း၊ ထူးေသာ အေၾကာင္း။ (၄) တရားသူႀကီးရာထူး၊ အႀကီးအမွဴးရာထူး။ (၅) တည္ရာ၊ ျဖစ္ရာအရပ္။ အဓိကရဏတၳ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhikaraṇa:အဓိ-ကရဏ(န)
အဦးထားျခင္း။ တည္ရာ။ အေၾကာင္း။ စီစဥ္ျခင္း။ အစီအစဥ္။ အျငင္းအခံု။ အဓိက႐ုဏ္း။
ဣမံ အဓိကရဏံ ဝိနိစၧိတံု ဝ႗တိ၊ ဤအခ်င္းျဖစ္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းငွာ သင့္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,