Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhika:a. [〃] 一直(持續)優勝的,已超越的. paññāsādhikāni pañca vassa-satāni 加上五十的五百年,五百五十年. adhikatara (比較級)更優勝(勝增上)的.
パーリ語辞典 水野弘元著
adhika:a. [〃] すぐれたる,超えたる. paññāsādhikāni pañca vassa-satāni 五十を加えたる五百年,五百五十年. adhikatara (比較級)よりすぐれたる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
adhika:a. [〃] すぐれたる,超えたる. paññāsādhikāni pañca vassa-satāni 五十を加えたる五百年,五百五十年. adhikatara (比較級)よりすぐれたる
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhika,【形】勝過的,優勢的。 ~tara,【形】 更勝的。(p12)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhika,(‹adhi在…上?上等; cp. Sk. adhika),【形】勝過的,優勢的(superior,Pug.35; VvA.80 (= anadhivara,visiṭṭha))。adhikatara,【形】更勝的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhika:adhika(ti)
အဓိက(တိ)
[adhi+ka]
[အဓိ+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhika:[adj.] exceeding; superior.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhika,(adj.) [fr. adhi; cp. Sk. adhika] exceeding,extraordinary,superior,Pug.35; VvA.80 (= anadhivara,visiṭṭha); DA.I,141,222; Dpvs.V,32 (an°); DhA.III,238; KhA 193 (= anuttara); Sdhp.337,447. -- compar. adhikatara DhA.II,7; III,176; nt. °ṁ as adv. extraordinarily PvA.86 (= adhimattaṁ). In combn. with numerals adhika has the meaning of “in addition,with an additional,plus” (cp. ādi + ādika,with which it is evidently confounded,adhika being constructed in the same way as ādika,i. e. preceding the noun-determination),e. g. catunahutâdhikāni dve yojana-sahassāni 2000 + 94 (= 294 000) J.I,25; sattamāsâdhikāni sattavassāni 7 years and 7 months J.V,319; paññāsâdhikāni pañca vassa-satani 500 + 50 (= 550) PvA.152. See also sâdhika. (Page 27)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHIKA:[a] vượt lên,bề trên --ṭara [a] quá lố,quá dư
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
adhika:thắng vượt,trội hơn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhika:"အဓိက(တိ)
[အဓိ+က]
(၁) ပို-လြန္-ကဲ-ေသာ-ႀကီး-ျမတ္-ေသာ၊ သူ၊ တရား။ အဘိဓမၼ-လည္းၾကည့္။ (၂) စပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhika:အဓိ-က(တိ)
လြန္ေသာ။ လြန္ကဲေသာ။ လြန္ျမတ္ေသာ။ ပိုလြန္ေသာ။ ပိုမိုေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,