Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhigata,(adhigacchati 的【過分】) 。(p12)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhigata,(adhigacchati‘達到’的【過分】)達到。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhigata:adhigata(ti)
အဓိဂတ(တိ)
[adhi+gamu+ta]
[အဓိ+ဂမု+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhigata:[pp. of adhigacchati] attained; obtained; understood.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhigata,[pp. of adhigacchati] got into possession of,conquered,attained,found J.I,374; VvA.135. (Page 28)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHIGATA:[pp] adhigacchaṭi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
adhigata:đã đạt được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhigata:"အဓိဂတ(တိ)
[အဓိ+ဂမု+တ]
ေရာက္အပ္-ရအပ္-သိအပ္-မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhigata:အဓိ-ဂတ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အဓိ√ဂမ္+တ)
ရအပ္သည္။ ေရာက္အပ္သည္။ သိအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,