Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhigaṇhāti:[adhi-gaṇhāti] 超越,克服. ger. adhigayha,adhiggahetvā; pp. adhiggahīta.
パーリ語辞典 水野弘元著
adhigaṇhāti:[adhi-gaṇhāti] 超える,超克す. ger. adhigayha,adhiggahetvā; pp. adhiggahīta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhigaṇhāti,(adhi + gah + ṇhā),超越,持有,擊敗。 adhigaṇhi,【過】。(p12)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhigaṇhāti,(adhi在…上+gah+ṇhā),超越,持有,擊敗。adhigaṇhi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhigaṇhāti:adhigaṇhāti(kri)
အဓိဂဏွာတိ(ႀကိ)
[adhi+gaha+ṇhā+ti. adhiggaṇhāti- rhi. ]]yathā ]paṭiggahetvāç paggaṇhanto]tiādīsu dvittaṃ bhavati,nevaṃ paṭigaṇhātiç anugaṇhātiç vacīpakopaṃ rakkheyya]ntiādī]su aṭṭhānattā dvittaṃ bhavati]]hūso rūṭīa 8-nitea dvema.]
[အဓိ+ဂဟ+ဏွာ+တိ။ အဓိဂၢဏွာတိ-လည္း ရွိသည္။ 'ယထာ 'ပဋိဂၢေဟတြာ,ပဂၢဏွေႏၲာ'တိအာဒီသု ဒြိတၱံ ဘဝတိ၊ ေနဝံ ပဋိဂဏွာတိ,အႏုဂဏွာတိ,ဝစီပေကာပံ ရေကၡယ်'ႏၲိအာဒီ'သု အ႒ာနတၱာ ဒြိတၱံ ဘဝတိ'ဟူေသာ ႐ူဋီအလို ၈-၌ ေဒြေဘာ္မလို။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhigaṇhāti:[adhi + gah + ṇhā] surpasses; possesses; overpowers.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhigaṇhāti,[adhi + gaṇhāti] to surpass,excel S.I,87 = DA.I,32; D.III,146; S.IV,275; A.III,33; It.19. Ger. adhigayha Pv.II,962 = DhA.III,219 (v. l. BB at both pass. atikkamma); & adhiggahetvā It.20. -- pp. adhiggahīta (q. v.). (Page 28)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHIGAṆHĀTI:(adhi+gah+nhā) hơn,vượt qua,lấn quyền; có,được [aor] --ganhi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhigaṇhāti:"အဓိဂဏွာတိ(ႀကိ)
[အဓိ+ဂဟ+ဏွာ+တိ။ အဓိဂၢဏွာတိ-လည္း ရွိသည္။ 'ယထာ 'ပဋိဂၢေဟတြာ,ပဂၢဏွေႏၲာ'တိအာဒီသု ဒြိတၱံ ဘဝတိ၊ ေနဝံ ပဋိဂဏွာတိ,အႏုဂဏွာတိ,ဝစီပေကာပံ ရေကၡယ်'ႏၲိအာဒီ'သု အ႒ာနတၱာ ဒြိတၱံ ဘဝတိ'ဟူေသာ ႐ူဋီအလို ၈-၌ ေဒြေဘာ္မလို။]
လႊမ္းမိုး၍ ယူ၏၊ ဖိႏွိပ္၍ ယူ၏၊ လႊမ္းမိုး၏၊ သာလြန္၏၊ လြန္၍တည္၏၊ ထူး-ကဲ-သာ-လြန္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhigaṇhāti:အဓိ-ဂဏွာတိ (အဓိ√ဂဟ္)
လႊမ္းမိုး၍ ယူ၏။ ႏွိပ္နင္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,