Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhiccasamuppanna:adhiccasamuppanna(ti)
အဓိစၥသမုပၸႏၷ(တိ)
[adhicca+samuppanna. ī ]]paṭiccasamuppanna]]eiea .]
[အဓိစၥ+သမုပၸႏၷ။ ဤပုဒ္သည္ 'ပဋိစၥသမုပၸႏၷ'၏ ျပန္ဖက္တည္း။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhiccasamuppanna:[adj.] arisen without a cause; spontaneous.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
adhiccasamuppanna:tự nhiên phát sanh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhiccasamuppanna:အဓိစၥသမုပၸႏၷ(တိ)
[အဓိစၥ+သမုပၸႏၷ။ ဤပုဒ္သည္ 'ပဋိစၥသမုပၸႏၷ'၏ ျပန္ဖက္တည္း။]
(၁) အေၾကာင္းမဲ့-အလိုအေလ်ာက္-ျဖစ္ေသာ။ (တိ၊န) (၂) အေၾကာင္းကင္းလ်က္ ျဖစ္ေသာ-အတၱ,ေလာက-ခႏၶာ ၅-ပါး။ (မုခ်)။ ယင္းတို႔၏ အေၾကာင္းကင္းလ်က္ျဖစ္ပုံ အျခင္းအရာ-ကို အာ႐ုံျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ-,တကြျဖစ္ေသာ-အယူ။ (ဥပစာ)။ အဓိစၥသမုပၸႏၷိက-ၾကည့္။ (န) (၃) အေၾကာင္း-ဝိၿဂိဳဟ္နက္-ကို မငဲ့မူ၍ ျဖစ္ေသာ နာမ္၊ အလိုသို႔ လိုက္၍ ျဖစ္ေသာ နာမ္၊ ဗ်ဳပၸတၱိနိမိတ္,ပဝတၱိနိမိတ္ကို လြန္၍ ေလာကလူတို႔အလိုရွိသလို ေခၚေဝၚ ပညတ္အပ္ေသာ နာမ္၊ အဓိစၥသမုပၸႏၷနာမ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhiccasamuppanna:အဓိစၥ-သမုပၸႏၷ(တိ)
အေၾကာင္းကင္း၍ ျဖစ္ေပၚေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,