Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
adhiṭṭhāti,adhiṭṭhahati [Sk. adhi-tiṣṭhati] 確立する,決意する,執持する. inf. adhiṭṭhātuṁ; ger. adhiṭṭhahitvā,adhiṭṭhāya; grd. adhiṭṭhātabba; aor. adhiṭṭhahi,adhiṭṭhāsi; pp. adhiṭṭhita
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhiṭṭhāti,adhiṭṭhahati,(adhi + ṭhā + a),站穩,決定,專心。 adhiṭṭhāsi,adhiṭṭhahi,【過】。(p12)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhiṭṭhāti,adhiṭṭhahati(adhi在…上+ṭhā站立?存續+a),(Sk. adhitisṭhati,adhi + sthā),站穩,決定,守住,堅持。adhiṭṭhāsi,adhiṭṭhahi,【過】。adhiṭṭhāya,【義】。adhiṭṭhātabba,【未被】。adhiṭṭhahitvā,【獨】。adhiṭṭheti,【使】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhiṭṭhāti:adhiṭṭhāti(kri)
အဓိ႒ာတိ(ႀကိ)
[adhi+ṭhā+a+ti. rū.476,nīti,dhā.41. ,5.131-.]
[အဓိ+ဌာ+အ+တိ။ ႐ူ။၄၇၆၊ နီတိ၊ဓာ။၄၁။ ေမာဂ္၊၅။၁၃၁-ကိုၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhiṭṭhāti:[adhi + ṭhā + a] stands firmly; determines; fixes one's attention on.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhiṭṭhāti,(adhiṭṭhahati) [Sk. adhitiṣṭhati,adhi + sthā] 1. to stand on J.III,278 (ger. °āya); DhA.IV,183 (ger. °hitvā); fig. to insist on Th.1,1131 (aor. °āhi). -- 2. to concentrate or fix one’s attention on (c. Acc.),to direct one’s thoughts to,to make up one’s mind,to wish Vin.I,115 (inf. °ṭhātuṁ),297 (id.),125 (grd. °ṭhātabba) J.I,80 (aor. °ahi); III,278; IV,134 (v. l. ati° C. expls. abhibhavitvā tiṭṭhati); DhA.I,34; IV,201 (ger. °hitvā); PvA.23 (aor. °ṭhāsi) 171 (id.),75 (ger. °hitvā). On adhiṭṭheyya see Cpd. 209,n. 2; 219,n. 1. -- 3. to undertake,practice,perform,look after,to celebrate S.II,17; A.I,115 sq.; J.I,50; PvA.209 (ger. °ṭhāya). -- pp. adhiṭṭhita (q. v.). (Page 28)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
adhiṭṭhāti:To stand on,to stay,to remain firm in,to inhabit,to appoint,to fix,to determine,to resolve,to will,to command,to devote oneself to,to practise,to perform,to undertake,to be set upon,to fix the mind upon,dwell upon
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHIṬṬHĀTI:adhiṭṭhahaṭi (adhi+ṭhā+a) giữ vững,đứng chắc chắn,quyết định ý chí [aor] ṭhāsi --ṭhāhi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhiṭṭhāti:"အဓိ႒ာတိ(ႀကိ)
[အဓိ+ဌာ+အ+တိ။ ႐ူ။၄၇၆၊ နီတိ၊ဓာ။၄၁။ ေမာဂ္၊၅။၁၃၁-ကိုၾကည့္။]
(၁) အဓိ႒ာန္၏၊ (က) ၫြတ္ေစ၏၊ တင္၏၊ (ခ) ဆုံးျဖတ္၏။ (ဂ) ဆႏၵျပဳ၏၊ ေတာင့္တ၏။ (ဃ) စိတ္ကို ျဖစ္ေစ၏။ (င) တည္ေစ-ျဖစ္ေစ-၏။ ထား၏။ (၂) စြဲယူ-မွတ္ယူ-၏။ (၃) စြဲျမဲစြာ ေဆာက္တည္၏၊ လႊမ္းမိုး၍ ထား၏၊ စ်ာန္သမာပတ္ အတြင္း၌ လြန္စြာထား၏၊ ဘဝင္မက်ေအာင္ ႏိုင္နင္းစြာ ထိန္းထား၏။ အဓိ႒ဟႏၲ-(က)-လည္းၾကည့္။ (၄) အဖန္ဖန္ ျဖစ္ေအာင္ ထား၏၊ အဖန္ဖန္ ျဖစ္ေစ၏၊ ခိုင္ျမဲစြာ ထား၏။ (၅) လြန္ကဲစြာ တည္ေစ၏၊ (၆) စီရင္၏။ (၇) နင္း၏။ (၈) တက္စီး၏။ (၉) ေဆာက္တည္-က်င့္သုံး-၏။ (၁ဝ) ဉာဏ္ျဖင့္ လႊမ္းမိုး၍တည္၏၊ သိျမင္၏။ (၁၁) (ဝိနည္းေတာ္အရ သကၤန္းစသည္ကို) အဓိ႒ာန္တင္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhiṭṭhāti:အဓိ႒ာတိ (အဓိ√ဌာ)
ေဆာက္တည္၏။ ႏွလံုး၌ ထား၏။
စကၤမံ အဓိ႒ာသိ၊ စႀကႍသြားျခင္းကို ေဆာက္တည္၏။ ဥေပါသထံ အဓိ႒ာယ၊ ဥပုသ္ေဆာက္တည္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,