Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhiṭṭhānauposatha:adhiṭṭhānauposatha(pu)
အဓိ႒ာနဥေပါသထ(ပု)
[adhiṭṭhāna+uposatha. adhiṭṭhānameva uposatho. kaṅkhā,mahāṭī,1. 16va-.]
[အဓိ႒ာန+ဥေပါသထ။ အဓိ႒ာနေမဝ ဥေပါသေထာ။ ကခၤါ၊မဟာဋီ၊၁။ ၁၆ဝ-ၾကည့္။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
adhiṭṭhānauposatha:phép làm lễ phát lộ một mình khi vị tỳ khưu không sống gần bạn tu,vào ngày bố tát chỉ việc chú nguyện câu ajja me uposatho (hôm nay là ngày lễ bố tát của ta) lời nguyện này cũng có giá trị như một buổi nghe tụng giới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhiṭṭhānauposatha:"အဓိ႒ာနဥေပါသထ(ပု)
[အဓိ႒ာန+ဥေပါသထ။ အဓိ႒ာနေမဝ ဥေပါသေထာ။ ကခၤါ၊မဟာဋီ၊၁။ ၁၆ဝ-ၾကည့္။]
အဓိ႒ာန္ဥပုသ္၊ အဓိ႒ာန္ျခင္းသည္ပင္ ဥပုသ္ျဖစ္ေသာ ဥပုသ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,