Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhiṭṭhāna:n. [Sk. adhiṣṭhāna<adhi-sthā] 確立,決意,受持,加持,攝持,依處,住著,偏見. -citta 決意心. -pāramī 決定波羅蜜,受持波羅蜜. -bala 攝持力. -vasin 攝持自在,在定自在. -uposatha 受持布薩.
パーリ語辞典 水野弘元著
adhiṭṭhāna:n. [Sk. adhiṣṭhāna<adhi-sthā] 確立,決意,受持,加持,摂持,依処,住著,偏見. -citta 決意心. -pāramī 決定波羅蜜,受持波羅蜜. -bala 摂持カ. -vasin 摂持自在,在定自在. -uposatha 受持布薩.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
adhiṭṭhāna:n. [Sk. adhiṣṭhāna.<adhi-sthā] 確立,決意,受持,加持,摂持,依処,住著,偏見.adhiṭṭhāne paññā摂持の慧.-iddhi. -citta 決意心. -pāramī 決定波羅蜜,受持波羅蜜. -bala 摂持カ. -vasin 摂持自在,在定自在. -uposatha 受持布薩.-suñña摂持空
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhiṭṭhāna,【中】 決定,決議,決心。(p12)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhiṭṭhāna,(‹adhi在…上+sthā站立?存續?停止),【中】立足,決定,決議,決心(decision,resolution,aspiration,self determination,will)。adhiṭṭhānavasitā﹐決意(住定)自在,入定的時間能夠依自己的意願而決定。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
adhiṭṭhāna: 堅定決心
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Adhiṭṭhāna:決定、決意、受持、依處、攝持
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhiṭṭhāna:adhiṭṭhāna(ti)
အဓိ႒ာန(တိ)
[adhiṭṭhāna+a]
[အဓိ႒ာန+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhiṭṭhāna:adhiṭṭhāna(pu,na)
အဓိ႒ာန(ပု၊န)
[adhi+ṭhā+yu]
[အဓိ+ဌာ+ယု]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
adhiṭṭhāna,as a doctrinal term,occurs chiefly in two meanings:

1. 'Foundation':four 'foundations' of an Arahat's mentality,mentioned and explained in M. 140:the foundation of wisdom (paññā),of truthfulness (sacca) of liberality (cāga) and of peace (upasama). See also D. 33 and Com.

2. 'Determination',resolution,in:adhiṭṭhāna-iddhi, 'magical power of determination' (s. iddhi); adhiṭṭhāna-pāramī, 'perfection of resolution' (s. pāramī).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhiṭṭhāna:[ger.; nt.] decision; resolution; determination.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhiṭṭhāna,(nt.) [fr. adhi + sthā] 1. decision,resolution,self-determination,will (cp. on this meaning Cpd. 62) D.III,229 (where 4 are enumd.,viz. paññā°,sacca° cāga° upasama°); J.I,23; V,174; Ps.I,108; II,171 sq.,207; DhsA.166 (cp. Dhs. trsl. 44). -- 2. mentioned in bad sense with abhinivesa and anusaya,obstinacy,prejudice and bias M.I,136; III,31,240; S.II,17; III,10,135,194. -- As adj. (-°) applying oneself to,bent on A.III,363. -- 3. looking after,management,direction,power Miln.309 (devānaṁ); PvA.141 (so read for adhitaṭṭhāna). [adiṭṭhāna as PvA.89,used as explanatory for āvāsa,should perhaps be read adhiṭṭhāna in the sense of fixed,permanent,abode]. (Page 28)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHIṬṬHĀNA:[nt] sự quyết định,sự giải quyết,sự cương quyết
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
adhiṭṭhāna:việc chú nguyện trước khi sử dụng hay xả bỏ y bát việc chú nguyện này sẽ không còn hiệu lực (adhiṭṭhānavija-hana) trong các trường hợp sau y hay bát đó bị trộm lấy,hoặc được đem cho,bị mang đi nơi khác ngoài tầm sử dụng của chủ nhân,khi tỳ khưu hoàn tục,hay từ trần,hay đương sự tác ý xả bỏ,khi tỳ khưu bị thay đổi giới tính,khi phạm tội ba la di,khi y hay bát ấy bị hư hoại nặng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhiṭṭhāna:"အဓိ႒ာန(ပု၊န)
[အဓိ+ဌာ+ယု]
(၁) အဓိ႒ာန္ျခင္း၊ ေဆာက္တည္ျခင္း၊ စိတ္၌-စိတ္ကို-ခိုင္ျမဲစြာ-တည္ေစျခင္း-ထားျခင္း၊ စိတ္ကို ျဖစ္ေစျခင္း၊ မွတ္ယူျခင္း။ (၂) တည္ေစအပ္ေသာ စိတ္။ (၃) တည္ရာ၊ တည္ရာအာ႐ုံ၊ တည္ေၾကာင္း၊ တည္ျခင္း။ အဓိ႒ာန႒,စတုရာဓိ႒ာန,ပညာဓိ႒ာန,ဗလာဓိ႒ာန-တို႔လည္းၾကည့္။ (၄) တည္ျခင္း၊ မျပတ္-တည္-ျဖစ္-ျခင္း-လြန္သည္ကို ျပဳ၍-တည္-ဝင္-ျခင္း၊ လႊမ္းမိုး၍ တည္ျခင္း။ (၅) ဝင္၍ တည္တတ္ေသာ တရား။ (၆) စီရင္ျခင္း။ (၇) (က) (သကၤန္း,သပိတ္ကို) အဓိ႒ာန္တင္ျခင္း၊ မိမိဥစၥာဟု မွတ္ယူျခင္း။ (ခ) အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ စားျခင္း။ (ဂ) အဓိ႒ာန္ပါရမီ။ (၉) (ပု) အဓိ႒ာနဟာရ-သုတ္၌ လာေသာ တရားတို႔ကို သာမညဝိေသသအားျဖင့္-ျဖစ္ေစ-ထား-ထုတ္-ေဆာင္-ရာ- ေၾကာင္း-ျဖစ္ေသာ ဖြင့္နည္းအထူး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhiṭṭhāna:"အဓိ႒ာန(တိ)
[အဓိ႒ာန+အ]
အဓိ႒ာန္၏ အစြမ္းျဖင့္ ၿပီးေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhiṭṭhāna:အဓိ႒ာန(န) (အဓိ√ဌာ+ယု)
ေဆာက္တည္ျခင္း။ အေၾကာင္း၏တည္ရာ။ အဓိ႒ာန္။
အဓိ႒ာနေ႒န၊ တည္ရာဟူေသာ အနက္ေၾကာင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,