Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhammacariyā:adhammacariyā(thī)
အဓမၼစရိယာ(ထီ)
[adhamma+cariyā]
[အဓမၼ+စရိယာ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
adhammacariyā:sự thực hành phi pháp,hạnh phi pháp,phi pháp hạnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhammacariyā:"အဓမၼစရိယာ(ထီ)
[အဓမၼ+စရိယာ]
(၁) မွားယြင္းေသာ အက်င့္၊ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္း။ (၂) မေကာင္းေသာ အျပဳအမူကို ျပဳက်င့္ေၾကာင္းတရား၊ ကုသိုလ္မွ ကင္းေသာ ျပဳက်င့္ေၾကာင္းတရား။ အဓမၼစရိယာ၊ အကုသိုလ္ေစတနာ၊ အကုသလကမၼပတ ၁ဝ-ပါး။ အဓမၼစရိယာဝိသမစရိယာ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhammacariyā:အ-ဓမၼ-စရိယာ(န)
မတရားက်င့္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,