Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhīyati:adhiyati [adhi-i] 學習,習得. ger. adhīyitvā,adhiyāna,adhicca; pp. adhiyita.
パーリ語辞典 水野弘元著
adhīyati:adhiyati [adhi-i] 学ぶ,習得す. ger. adhīyitvā,adhiyāna,adhicca; pp. adhiyita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhīyati,(adhi + ī + ya),學習,用功學習。 adhīyi,【過】。 adhīta,【過分】。(p13)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhīyati,adhiyati,( [adhi在…上+i去] 的【反照】),學習,用功學習。adhīyi,【過】。adhīta,【過分】。adhicca,【獨】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhīyati:adhīyati(kri)
အဓီယတိ(ႀကိ)
[adhī+i+a+ti. nīti,dhā.9-.]
[အဓီ+ဣ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၉-ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhīyati:[adhi + ī + ya] studies; learns by heart.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhīyati,& adhiyati [Med. of adhi + i,1st sg. adhīye taken as base in Pāli] to study,lit. to approach (cp. adhigacchati); to learn by heart (the Vedas & other Sacred Books) Vin.I,270; S.I,202 (dhammapadāni); J.IV,184 (adhīyitvā),496 (adhīyamāna); VI,458; DhA.III,446 (adhīyassu). -- ger. adhīyitvā J.IV,75; adhiyānaṁ J.V,450 (= sajjhāyitvā C.) & adhicca:see adhicca 2; pp. adhiyita D.I,96. (Page 30)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHĪYATI:(adhi+ī+ya) học,đọc thuộc lòng [aor] --adhīyi [pp] adhīṭa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhīyati:"အဓီယတိ(ႀကိ)
[အဓီ+ဣ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၉-ၾကည့္။]
ရြတ္ဖတ္-သရဇၩာယ္-သင္အံ-ေလ့က်က္-အာဂုံေဆာင္-၏။ အဇၩယတိ,အေဇၩတိ-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhīyati:အဓီယတိ (အဓိ√ဣ)
သင္အံ၏။ ရြတ္ဖတ္၏။ သရဇၩာယ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,