Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
addhā:adv. [〃] 確實(的確),真的.
パーリ語辞典 水野弘元著
addhā:adv. [〃] 確かに,真に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Addhā,【陽】 1. 路徑。 2. 時間。(p11)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Addhā,【無】一定,必定,真正地,實際上,確實,實在,當然,固然,甚至,真的。(p11)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Addhā,【陽】1.路徑。2.時間,世。tayo addhā,三時(three times),atīto addhā,過去時(past time),anāgato addhā,未來時(future time),paccuppanno addhā,現在時(present time)【副】的確。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Addhā,【無】一定,必定,真正地,實際上,確實,實在,真的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
addhā:addhā(bya)
အဒၶါ(ဗ်)
[nīti,sutta.nhā.313. rū,nhā.11va. ,ṭī.995-.]
[နီတိ၊ သုတၱ။ႏွာ။၃၁၃။ ႐ူ၊ႏွာ။၁၁ဝ။ ဓာန္၊ဋီ။၉၉၅-တို႔ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
addhā,(ind.) indeed; certainly. (m.) 1. path; 2. time.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Addhā,(adv.) [Vedic addhā,cp. Av. azdā certainty] part. of affirmation and emphasis:certainly,for sure,really,truly D.I,143; J.I,19 (a. ahaṁ Buddho bhavissāmi) 66 (a. tvaṁ Buddho bhavissasi),203,279; III,340; V,307,410 (C. expln. differs) Sn.47,1057; Nd2 30 = Ps.II,21 (ekaṁsa-vacanaṁ nissaṁsaya-vacanaṁ etc.) addhā hi J.IV,399; Pv IV.15 2. (Page 26)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
addhā:Truly,certainly,surely,evidently
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
addhā:A road,distance,time
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADDHĀ:[in]thật vậy,chắc vậy [m] con đường,thời giờ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
addhā:thời gian,thời giờ,thì lúc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
addhā:"အဒၶါ(ဗ်)
[နီတိ၊ သုတၱ။ႏွာ။၃၁၃။ ႐ူ၊ႏွာ။၁၁ဝ။ ဓာန္၊ဋီ။၉၉၅-တို႔ၾကည့္။]
စင္စစ္၊ ဧကန္၊ အမွန္၊ မခြၽတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
addhā:အဒၶါ(အ)
စင္စစ္။ မခၽြတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
addhā:အဒၶါ(ပ)
ရွည္ေသာခရီး။ ရွည္ေသာ ကာလ။ အဓြန္႔။
ဧတၱေက အဒၶါေန၊ ဤမွ်ေလာက္ေသာ ကာလပတ္လံုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,