Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
acchādeti:[ā-chādeti,chad 的 caus.,BSk. ācchādayati] [使蓋(上)] 覆(蓋),纏(裹,穿),包(上),包起來. pp. acchanna.
パーリ語辞典 水野弘元著
acchādeti:[ā-chādeti,chad の caus.,BSk. ācchādayati] 覆う,まとう,包む. pp. acchanna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Acchādeti,(ā + chad +e),穿(衣),蓋上。 acchādesi,【過】。acchādita,【過分】。(p4)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Acchādeti,(ā+chad蓋+e),穿(衣),蓋上。acchādesi,【過】。acchādita,【過分】。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Acchādeti,(ā向+chādeti覆蓋),覆蔽。【單.貳.命】acchādehi。【過分】acchādita。【獨】acchādetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
acchādeti:acchādeti(kri)
အစၧာေဒတိ(ႀကိ)
[ā+chadī+ṇe+ti]
[အာ+ဆဒီ+ေဏ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
acchādeti:acchādeti(kri)
အစၧာေဒတိ(ႀကိ)
[ā+chada+ṇe+ti]
[အာ+ဆဒ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
acchādeti:[ā + chad + e] clothes; covers with.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Acchādeti,[ā + chādeti1,Caus. of chad,cp. BSk. ācchādayati jīvitena to keep alive Av. Ś,I.300; Divy 136,137] to cover,to clothe,to put on D.I,63 = It.75; J.I,254; III,189; IV,318; Pug.57; Pv.I,105 (ger. acchādayitvāna); DA.I,181 (= paridahitvā); PvA.49,50. -- fig. to envelop,to fill J.VI,581 (abbhaṁ rajo acchādesi dust filled the air). -- pp. acchanna (q. v.). (Page 9)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
acchādeti:To put on
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ACCHĀDETI:(ā+chad+e) mặc quần ao,bao phủ với [aor] --esi [pp] acchādiṭa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
acchādeti:"အစၧာေဒတိ(ႀကိ)
[အာ+ဆဒ+ေဏ+တိ]
ဖုံးလႊမ္း-လွဴဒါန္း-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
acchādeti:"အစၧာေဒတိ(ႀကိ)
[အာ+ဆဒီ+ေဏ+တိ]
ေၾကက်က္၏၊ႏွစ္သက္-ၿမိန္ယွက္-ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
acchādeti:အစၧာေဒတိ (အာ√ဆဒ္)
ဝတ္၏။ ဖံုးလႊမ္း၏။ ႏွစ္သက္ေစ၏။
ကာသာယာနိ ဝတၳာနိ အစၧာေဒတြာ၊ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္၍။ ဘတၱမႆ အစၧာေဒတိ၊ ထိုသူသည္ ထမင္းကို ႏွစ္သက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,