Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
abyāpāda:= avyāpāda.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
abyāpāda:= avyāpāda.-saṅkappa无嗔思维,无恚念
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abyāpāda,(a無+byāpāda逆向行),【陽】無拂逆、無瞋。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
abyāpāda: 無害、無恚
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abyāpāda:abyāpāda(pu)
အဗ်ာပါဒ(ပု)
[na+byāpāda,byāpādapaṭipakkhato na byāpādoti abyāpādo. abhi,ṭṭha,1.194. byāpādassa paṭipakkhoç kiñcipi na byāpādeti etenāti vā abyāpādo. ma,ṭī,2.68. sayaṃ na byāpajjati tena vā taṃsamaṅgīpuggalo na kiñcibyāpādetīti abyāpādo. saṃ,ṭī,2.136. abyāpādadhātu abyāpādavitakkaeiea a.]
[န+ဗ်ာပါဒ၊ ဗ်ာပါဒပဋိပကၡေတာ န ဗ်ာပါေဒါတိ အဗ်ာပါေဒါ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၉၄။ ဗ်ာပါဒႆ ပဋိပေကၡာ,ကိၪၥိပိ န ဗ်ာပါေဒတိ ဧေတနာတိ ဝါ အဗ်ာပါေဒါ။ မ၊ဋီ၊၂။၆၈။ သယံ န ဗ်ာပဇၨတိ ေတန ဝါ တံသမဂႌပုဂၢေလာ န ကိၪၥိဗ်ာပါေဒတီတိ အဗ်ာပါေဒါ။ သံ၊ဋီ၊၂။၁၃၆။ အဗ်ာပါဒဓာတုႏွင့္ အဗ်ာပါဒဝိတကၠတို႔၏ အဖြင့္မ်ား။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
abyāpāda:'hatelessness',non-ill-will,goodness; is one of the three kinds of right thought (s. sacca,IV. 2),or wholesome thoughts (vitakka,q.v.) and is the 9th of the 10 wholesome courses of actions (kammapatha II. q.v.). The most frequently used synonyms are adosa (s. mūla) and mettā (s. brahma-vihāra).
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abyāpāda:vô sân,không sân độc,không oán hận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abyāpāda:"အဗ်ာပါဒ(ပု)
[န+ဗ်ာပါဒ၊ ဗ်ာပါဒပဋိပကၡေတာ န ဗ်ာပါေဒါတိ အဗ်ာပါေဒါ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၉၄။ ဗ်ာပါဒႆ ပဋိပေကၡာ,ကိၪၥိပိ န ဗ်ာပါေဒတိ ဧေတနာတိ ဝါ အဗ်ာပါေဒါ။ မ၊ဋီ၊၂။၆၈။ သယံ န ဗ်ာပဇၨတိ ေတန ဝါ တံသမဂႌပုဂၢေလာ န ကိၪၥိဗ်ာပါေဒတီတိ အဗ်ာပါေဒါ။ သံ၊ဋီ၊၂။၁၃၆။ အဗ်ာပါဒဓာတုႏွင့္ အဗ်ာပါဒဝိတကၠတို႔၏ အဖြင့္မ်ား။]
ဗ်ာပါဒ-ေဒါသ-၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္-တစ္စုံတစ္ခုကိုမွ်-မပ်က္စီးေစတတ္-မဖ်က္ဆီးတတ္-မပ်က္စီးေစေၾကာင္းျဖစ္-မဖ်က္ဆီးေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ တရား။ (က) မိမိ-သူတစ္ပါး-၏-ကိုယ္-စိတ္-ခ်မ္းသာမႈ-ပစၥဳပၸန္-တမလြန္-အက်ိဳး-ေက်ာ္ေစာသတင္းကို-မပ်က္စီးေစတတ္-မဖ်က္ဆီးတတ္-ေသာ-တရား၊ အဗ်ာပါဒတရား။ (ခ) ေမတၱာ။ (ဂ) ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိ,ေမတၱာပုဗၺဘာဂ။ (ဃ) ဘုရားအေလာင္းတို႔ ျဖည့္က်င့္ေသာ ေမတၱာပါရမီ။ (င) မေနာသုစရိတ္ ၃-ပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အဗ်ာပါဒ။ (စ) ဓမၼပဒ၄-ပါးတို႔တြင္ တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ-အမ်က္မထြက္ျခင္း-အေဒါသ-ေမတၱာ-ေမတၱာကို ဦးတည္ျပဳ၍ ရအပ္ေသာ စ်ာန္စသည္။ ေမတၱိတို႔လည္းၾကည့္။ အဗ်ာပါဒဓာတု,အဗ်ာပါဒဝိတကၠ-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abyāpāda:အ-ဗ်ာပါဒ(ပ)
ရန္ၿငိဳးကင္းျခင္း။ သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္ေစလိုေသာ စိတ္မရွိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,