Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhiyāti:[abhi-yā] 對抗,應付,攻(擊). aor. abhiyāasi.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhiyāti:[abhi-yā] 立ち向う,攻める,aor. abhiyāasi.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
abhiyāti:[<abhi-yā] 立ち向う,攻める,aor. abhiyāsi
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhiyāti,(abhi + yā + a),反對,違反。 ~yāyi,【過】。 ~yāta,【過分】。(p35)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhiyāti,(abhi全面+yā去+a),反對,違反,攻打。abhiyāyi,【過】。abhiyāta,【過分】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhiyāti:abhiyāti(kri)
အဘိယာတိ(ႀကိ)
[abhi+yā+ti]
[အဘိ+ယာ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhiyāti:[abhi + yā + a] goes against.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhiyāti,[Vedic abhiyāti in same meaning; abhi _ ] to go against (in a hostile manner,to attack (c. Acc.) S.I,216 (aor. abhiyaṁsu,v. l. SS abhijiyiṁsu); DhA.III,310 (aor. abhiyāsi as v. l. for T. reading pāyāsi; the id. p. VvA.68 reads pāyāsi with v. l. upāyāsi). (Page 68)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
abhiyāti:To approach; to attack
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHIYĀTI:(abhi+yā+a) đi ngược lại,chống đôi [aor] --yāyi [pp] --yāṭa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhiyāti:"အဘိယာတိ(ႀကိ)
[အဘိ+ယာ+တိ]
မ်က္ႏွာမူလ်က္သြား၏။ (က) စစ္တိုက္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ သြား၏။ (ခ) ေရွ႕သို႔သြား၏၊ ခ်ီတက္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhiyāti:အဘိ-ယာတိ (အဘိ√ယာ)
အစဥ္လိုက္၏။ ႏွိပ္နင္းလႊမ္းမိုးျခင္းငွာ သြား၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,