Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhisamparāya:m. [abhi-samparāya] 未來的運命. acc. abhisamparāyaṃ adv. (在)來世,(在)未來,(在)死後.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhisamparāya:m. [abhi-samparāya] 未来の運命. acc. abhisamparāyaṃ adv. 来世に,未来に,死後に.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
abhisamparāya:m. [abhi-samparāya] 未来の運命. acc. abhisamparāyaṁ adv. 来世に,未来に,死後に
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhisamparāya,【陽】 未來世,彼界,下一世。(p37)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhisamparāya,(abhi全面+samparāya來世),【陽】未來世,彼界,下一世。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhisamparāya:abhisamparāya(pu)
အဘိသမၸရာယ(ပု)
[abhi+saṃ+para+ṇaya+a. kammavasena abhimukho sammareti etthāti abhisamparāyo,paraloko. dī,ṭī,1.149. paraloko ca kammavasena abhimukho sampareti gacchati pavattati etthāti abhisamparāyo. aggāya parentītiādīsu viya hi curādigaṇikavasena para-saddaṃ gatiyaṃ icchanti saddavidū. sī,ṭī,,1.4va5. abhisamparāyaç puç (i-)]
[အဘိ+သံ+ပရ+ဏယ+အ။ ကမၼဝေသန အဘိမုေခါ သမၼေရတိ ဧတၳာတိ အဘိသမၸရာေယာ၊ ပရေလာေကာ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၁၄၉။ ပရေလာေကာ စ ကမၼဝေသန အဘိမုေခါ သမၸေရတိ ဂစၧတိ ပဝတၱတိ ဧတၳာတိ အဘိသမၸရာေယာ။ အဂၢါယ ပေရႏၲီတိအာဒီသု ဝိယ ဟိ စုရာဒိဂဏိကဝေသန ပရ-သဒၵံ ဂတိယံ ဣစၧႏၲိ သဒၵဝိဒူ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၄ဝ၅။ အဘိသမၸရာယ,ပုလႅိင္,(ဣ-ဓာတ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhisamparāya:[m.] future rebirth; next world.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhisamparāya,[abhi + samparāya] future lot,fate,state after death,future condition of rebirth; usually in foll. phrases:kā gati ko abhisamparāyo (as hendiadys) “what fate in the world-to-come” ,D.II,91; Vin.I,293; S.IV,59,63; V,346,356,369; DhA.I,221. -- evaṁ--gatika evanabhisamparāya (adj.) “leading to such & such a revirn,such & such a future state” D.I,16,24,32,33 etc. (= evaṁ-vidhā paralokā ti DA.I,108). --abhisamparāyaṁ (Acc. as adv.) in future,after death A.I,48; II,197; III,347; IV,104; Pv III,510 (= punabbhave PvA.200). -- diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañ ca “in this world and in the world to come” A.II,61; Pug.38; Miln.162; PvA.195 etc. (see also diṭṭha). -- Used absolutely at PvA.122 (= fate). (Page 71)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHISAMPARĀYA:[m] sự sẽ tái sanh,kiếp sẽ tới kế đó
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abhisamparāya:đời tương lai,đời sau
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhisamparāya:"အဘိသမၸရာယ(ပု)
[အဘိ+သံ+ပရ+ဏယ+အ။ ကမၼဝေသန အဘိမုေခါ သမၼေရတိ ဧတၳာတိ အဘိသမၸရာေယာ၊ ပရေလာေကာ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၁၄၉။ ပရေလာေကာ စ ကမၼဝေသန အဘိမုေခါ သမၸေရတိ ဂစၧတိ ပဝတၱတိ ဧတၳာတိ အဘိသမၸရာေယာ။ အဂၢါယ ပေရႏၲီတိအာဒီသု ဝိယ ဟိ စုရာဒိဂဏိကဝေသန ပရ-သဒၵံ ဂတိယံ ဣစၧႏၲိ သဒၵဝိဒူ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၄ဝ၅။ အဘိသမၸရာယ,ပုလႅိင္,(ဣ-ဓာတ္)]
(၁) တမလြန္-ေနာက္-ေနာင္-ဘဝ၊တမလြန္-တပါးေသာ-ေလာက၊ ဘဝသစ္။ (၂) တမလြန္ဘဝ၌ ျဖစ္ျခင္း။ (က) ကံ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ တမလြန္ဘဝ၌ျဖစ္ျခင္း၊ ဆည္းပူးအပ္ေသာ ကံ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္ တမလြန္ဘဝဝယ္ ဂတိငါးပါးတို႔တြင္ တပါးပါးေသာ ဂတိ၌ ျဖစ္ျခင္း၊ (ဉာဏာဘိသမၸရာယ-ကို ေထာက္၍ ကမၼာဘိသမၸရာယ-ဟု ေခၚႏိုင္သည္)။ (ခ) ဉာဏ္ႏွင့္ တကြေသာ တမလြန္ဘဝ၌ ျဖစ္ျခင္း၊ တမလြန္ဘဝ၌-ဉာဏ္ႏွင့္ တကြ ျဖစ္ျခင္း-မဂ္ဉာဏ္တို႔ကို ရျခင္း။ (ဤလူ႔ဘုံက ေအာက္မဂ္တပါးပါး ရသြားေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ တမလြန္ဘဝ၌ ပိုင္းျခားထားအပ္ေသာ ကာလအတြင္းရသင့္ေသာအထက္မဂ္တို႔ကို ရသည္)။ (၃) တမလြန္ဘဝ၌-ေရာက္အပ္-ရအပ္-ေသာ-အရာ-ဌာန၊ (ဘဝဂတိ,ဉာဏဂတိ,ထူးျခားခ်က္,အေျခအေနစသည္)။ (က) မဂ္ႏွင့္ယွဉ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ တမလြန္ဘဝ၌-ေရာက္အပ္-ရအပ္-ေသာ-ဂတိဝိေသသ-မဂ္ဉာဏ္ဟူေသာ တရားထူး။ (ခ) တမလြန္ဘဝ၌-ေရာက္အပ္-ရအပ္-ေသာ ဥပပတ္ ပဋိသေႏၶေနရျခင္းစေသာ ထူးျခားခ်က္၊ မဂ္ဉာဏ္ရျခင္း ထိုမဂ္ဉာဏ္ရျခင္း အစြမ္းအားျဖင့္ တမလြန္ဘဝ၌ အရိယာပုဂၢိဳလ္၏ ဥပပတ္ ပဋိသေႏၶေနရျခင္းစေသာ ထူးျခားခ်က္။ (ဂ) တမလြန္ဘဝ၌-ေရာက္အပ္-ရအပ္-ေသာ အေျခအေန၊ ဘဝဆက္ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ဘဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားျခင္းဟူေသာ အေျခအေန။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhisamparāya:အဘိ-သမၸရာယ(ပ) (အဘိ+သံ+ပရာ√ဣ+အ)
တမလြန္ဘဝ။ တမလြန္ေလာက။
အဘိသမၸရာယံ၊ တမလြန္ဘဝ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,