Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhisajjati:[abhi-sañj] 變成不高興,發怒,生氣. opt. abhisaje; aor. abhisajji.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhisajjati:[abhi-sañj] 不機嫌となる,怒る. opt. abhisaje; aor. abhisajji.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhisajjati,(abhi + sad + ya),生氣,附上,縛上。 ~sajji,【過】。(p36)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhisajjati,(abhi全面+sajjati執著),遷怒(直譯:全面執著),附上,縛上。abhisajji,【過】。【3.單.祈】abhisaje。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhisajjati:abhisajjati(kri)
အဘိသဇၨတိ(ႀကိ)
[abhi+sajja+a+ti]
[အဘိ+သဇၨ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhisajjati:[abhi + sad + ya] is angry; is attached.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhisajjati,[abhi + sañj cp. abhisaṅga] to be in ill temper,to be angry,to curse,imprecate (in meaning of abhisaṅga 2) D.I,91 (= kodha-vasena laggati DA.I,257); III,159; J.III,120 (+ kuppati); IV,22 (abhisajji kuppi vyāpajji,cp. BSk. abhiṣajyate kupyati vyāpadyate. Av. Ś I.286); V,175 (= kopeti C.); Dh.408 (abhisaje Pot. = kujjhāpana-vasena laggapeyya DhA.IV,182); Pug.30,36. ‹-› See also abhisajjana & abhisajjanā. (Page 70)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
abhisajjati:To be angry; to scold
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHISAJJATI:(abhi+sad+ya) nổi giận,bị dính líu,cột,trói [aor] --sajji
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abhisajjati:tức tối,bực tức
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhisajjati:"အဘိသဇၨတိ(ႀကိ)
[အဘိ+သဇၨ+အ+တိ]
(က) ၿငိကပ္၏၊ ခ်စ္-ႏွစ္သက္-သည္၏အစြမ္းအားျဖင့္ ၿငိကပ္၏။ (ခ) ၿငိကပ္၏၊ အမ်က္ထြက္သည္၏အစြမ္းအားျဖင့္ ၿငိတြယ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhisajjati:အဘိ-သဇၨတိ (ကမၼ) (အဘိ√သၪၨ္+ယ)
အလြန္ ကပ္ၿငိ၏။ ၿငိစြန္း၏။ အမ်က္လို၏။ ရန္းၿငိဳးဖြဲ႕၏။ က်ိန္ဆဲ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,