Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhininnāmeti:[abhi-ninnāmeti,BSk. abhinirṇāmayati] (朝,指)向~,使轉(向).
パーリ語辞典 水野弘元著
abhininnāmeti:[abhi-ninnāmeti,BSk. abhinirṇāmayati] 向ける,転ぜしめる.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhininnāmeti,(abhi全面+ninnāmeti使…轉向),使…全面轉向。dibbāya sota-dhātuyā cittaṁ abhinīharati abhininnāmeti(心傾註天耳界)。ceto-pariyañāṇāya cittaṁ abhinīharati abhininnāmeti(心傾註他心智)。pubbe-nivāsānussati-ñāṇāya cittaṁ abhinīharati abhininnāmeti(心傾註宿住隨念智)。sattānaṁ cutūpapāta-ñāṇāya cittaṁ abhinīharati abhininnāmeti(心傾註有情死生智)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhininnāmeti:abhininnāmeti(kā,kri)
အဘိနိႏၷာေမတိ(ကာ၊ႀကိ)
[abhi+ni+namu+ṇe+ti]
[အဘိ+နိ+နမု+ေဏ+တိ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhininnāmeti,[abhi + ninnāmeti cp. BSk. abhinirṇāmayati Lal.V,439] to bend towards,to turn or direct to D.I,76 (cittaṁ ñāṇa-dassanāya); M.I,234; S.I,123; IV,178; Pug.60. (Page 65)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abhininnāmeti:hướng đến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhininnāmeti:"အဘိနိႏၷာေမတိ(ကာ၊ႀကိ)
[အဘိ+နိ+နမု+ေဏ+တိ]
ေရွး႐ွဴၫြတ္ေစ၏၊ ေရွး႐ွဴေဆာင္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhininnāmeti:အဘိ-နိႏၷာေမတိ (ကာ) (အဘိ+နိရ္√နမ္+ေဏ)
ေရွး႐ႈၫြတ္ေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,