Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhinibbatti:f. [cf. abhinibbattati] 生起,再生,轉生.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhinibbatti:f. [cf. abhinibbattati] 生起,再生,転生.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhinibbatti,【陰】 abhinibbattana,【中】 出生,生成,轉成。(p33)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhinibbatti,(abhi全面+nibbatti生出),【陰】abhinibbattana,【中】生成,轉生。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhinibbatti:abhinibbatti(thī)
အဘိနိဗၺတၱိ(ထီ)
[abhi+ni+vatu+ti]
[အဘိ+နိ+ဝတု+တိ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
abhinibbatti:a Sutta term for rebirth; s. punabbhava.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhinibbatti:[f.] birth; becoming.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhinibbatti,(f.) [abhi + nibbatti] becoming,birth,rebirth,D.I,229; II,283 (v. l. for abhinipphatti) S.II,65 (punabbhava°),101 (id.); IV,14,215; A.V,121; PvA.35. (Page 66)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
abhinibbatti:Re-birth in another existence
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHINIBBATTI:[f] sự sanh ra,sự trở thành
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abhinibbatti:sự phát sanh ra
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhinibbatti:"အဘိနိဗၺတၱိ(ထီ)
[အဘိ+နိ+ဝတု+တိ]
ျဖစ္-ျဖစ္ေပၚ-ျခင္း၊ ထြက္-ထြက္ေပၚ-ျခင္း၊ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဦးစြာျဖစ္ျခင္း၊ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ျဖစ္ျခင္း၊ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhinibbatti:အဘိ-နိဗၺတၱိ (အဘိ+နိရ္√ဝတၱ္+တိ)
ထင္ရွားျဖစ္ေပၚျခင္း။ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ျဖစ္ျခင္း။ တစ္ဖန္ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း။ ထူးေသာျဖစ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,