Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhinibbatta:a. [abhinibbattati 的 pp.] 已生起的,已(轉,再)生的.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhinibbatta:a. [abhinibbattati の pp.] 生起せる,生ぜる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhinibbatta,(abhinibbattati 的【過分】),已繁殖,已再生。(p33)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhinibbatta,(abhinibbattati 的【過分】),已繁殖,已再生。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhinibbatta:abhinibbatta(ti)
အဘိနိဗၺတၱ(တိ)
[abhi+ni+vatu+ta. (abhinivītta-saṃ)]
[အဘိ+နိ+ဝတု+တ။ (အဘိနိဝီတၱ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhinibbatta:[pp. of abhinibbatteti] reproduced; reborn.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhinibbatta,[abhi + nibbatta,pp. of abhinibbattati] reproduced,reborn A.IV,40,401; Nd2 256 (nibbatta abhi° pātubhūta); Dhs.1035,1036 (so read for° nippatta); VvA.9 (puññ’ânubhāva° by the power of merit). (Page 66)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHINIBBATTA:(pp của abhinibbaṭṭi) sản xuất,tạo ra,sanh lại
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abhinibbatta:đắc chứng,sự va chạm,đang phát khởi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhinibbatta:အဘိနိဗၺတၱ(တိ)
[အဘိ+နိ+ဝတု+တ။ (အဘိနိဝီတၱ-သံ)]
ျဖစ္ေသာ၊ ဘဝသစ္၍ ျဖစ္ေသာ၊ ပဋိသေႏၶ ယူေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ၊ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhinibbatta:အဘိ-နိဗၺတၱ (တီ-ကိတ္) (အဘိ+နိရ္√ဝတၱ္+တ)
ျဖစ္လာသည္။ ျဖစ္ၿပီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,