Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhinandati:[abhi-nandati] 大喜,歡喜. pr. 1pl. abhinandāmase; aor. abhinandi,abhinanduṃ; pp. abhinandita.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhinandati:[abhi-nandati] 大いに喜ぶ,歓喜す. pr. 1pl. abhinandāmase; aor. abhinandi,abhinanduṃ; pp. abhinandita.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
abhinandati:[abhi-nandati] 大いに喜ぶ,歓喜す. pr. 1pl. abhinandāmase; aor. abhinandi,abhinanduṁ; pp. abhinandita
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhinandati,(abhi + nand + a) 歡慶。~nandi,【過】。(p33)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhinandati,(abhi超勝+nand歡喜+a) 歡慶,全面歡喜。【1.單.過】abhinandiṁ。【3.單.過】abhinandi。【3.復.過】abhinanduṁ。【獨】abhinanditvā。【未被】abhinanditabba。【3.單.祈】abhinandeyya。【過分】abhinandita。abhinandi,【過】。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
Abhinandati: 歡喜、愛喜或愛樂、隨喜、隨意
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhinandati:abhinandati(kri)
အဘိနႏၵတိ(ႀကိ)
[abhi+nanda+a+ti]
[အဘိ+နႏၵ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhinandati:[abhi + nand + a] rejoices at; finds pleasure in; approves of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhinandati,[abhi + nandati] to rejoice at,find pleasure in (Acc.),approve of,be pleased or delighted with (Acc.) D.I,46 (bhāsitaṁ),55 (id.),158,223; M.I,109,458; S.I,32 (annaṁ),57,14,(cakkhuṁ,rūpe etc.); A.IV,411; Th.1,606; Dh.75,219; Sn.1054,1057,1111; Nd2 82; Miln.25; DA.I,160; DhA.III,194 (aor. abhinandi,opp. paṭikkosi) VvA.65 (vacanaṁ). -- pp. abhinandita (q. v.). ‹-› Often in combn. with abhivadati (q. v.). (Page 65)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
abhinandati:To be pleased with,to approve of,to rejoice at,to delight in
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHINANDATI:(abhi+nand+a) vui thích vì [aor] --nandi --dana [nt] sự thỏa thích,vui vẻ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abhinandati:vui thích,thỏa thích
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhinandati:"အဘိနႏၵတိ(ႀကိ)
[အဘိ+နႏၵ+အ+တိ]
ႏွစ္သက္၏၊ တပ္မက္၏၊ လိုခ်င္-ေတာင့္တ-၏၊ ဆည္းကပ္-မွီဝဲ-၏၊ ႀကိဳဆို-လက္ခံ၏၊ ဝမ္းေျမာက္၏။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhinandati:အဘိ-နႏၵတိ (အဘိ√နႏၵ)
အလြန္ ႏွစ္သက္၏။ အလြန္ ႏွစ္လို၏။ ေကာင္းၿပီဟု ဝန္ခံ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,