Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhimukha:a. [abhi-mukha] 面對的,向(著)~的. acc. ~ṃ. adv. 向(著)~,對(著)~.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhimukha:a. [abhi-mukha] 対面せる,向った. acc. ~ṃ. adv. 向って,対して.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhimukha,【形】 面對的,當面的,面對面的,【陽】 前面。 ~khaŋ,【副】 向。(p35)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhimukha,(abhi超勝+mukha面),【形】面對的,當面的,面對面的,【陽】前面,向,對,現,現前,了。abhimukhaṁ,【副】向。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhimukha:abhimukha(ti)
အဘိမုခ(တိ)
[abhi+mukha. abhimukha-saṃ. (1) ç tūrūç ç nhāç . (2) a. (3) soç asoç apresoç rāsoç sabhotū khaṃrāso. (4) a nhāso,so. kotthubha. nhāmūsoç nhāsoç rhūç tūrūç ,(kammakārakaç sampadānakārakaç sāmikāraka). ç ç ç nhāmūrāç nhārāç nhāç ç rhūç tūrūç ,(sāmikāraka ma saeiea a). a-so-so,so,luso,(saeieaa). kraṃ--pra-so. so. pruso. so. (saeieaa). vīlyaṃ.]
[အဘိ+မုခ။ အဘိမုခ-သံ။ (၁) ေရွ႕,ေရွ႕တူ႐ူ,ေရွ႕တည့္တည့္,မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္,မ်က္ေမွာက္။ (၂) အနီး။ (၃) ေလ်ာ္ေသာ,အခြင့္သင့္ေသာ,အဆင္ေျပေသာ,ႏွစ္သက္ရာေသာ,သေဘာတူ လက္ခံရာေသာ။ (၄) အထက္သို႔ မ်က္ႏွာလွည့္ေသာ၊ ေမာ့ၾကည့္ေသာ။ ေကာတၳဳဘ။ မ်က္ႏွာမူေသာ,မ်က္ႏွာလွည့္ေသာ,ေရွး႐ွဴ,တူ႐ူ,တည့္တည့္၊ (ကမၼကာရက,သမၸဒါနကာရက,သာမိကာရကႏွင့္)။ ေရွ႕,ေရွ႕ေမွာက္,မ်က္ေမွာက္,မ်က္ႏွာမူရာ,မ်က္ႏွာလွည့္ရာ, မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္,ရင္ဆိုင္,ေရွး႐ွဴ,တူ႐ူ,တည့္တည့္၊ (သာမိကာရကႏွင့္ သို႔မဟုတ္ သမာသ္၏ အဆုံး)။ အနီးသို႔-သြားေသာ-ေရာက္ေသာ၊ ခ်ဉ္းကပ္ေသာ၊ ေရာက္လုနီးေသာ၊ (သမာသ္၏အဆုံး)။ ၾကံစည္-ရည္မွန္း-စိတ္ျပဓာန္း-ေသာ။ ခံ့ေသာ။ ျပဳသင့္ေသာ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ။ (သမာသ္၏အဆုံး)။ ဝီလ်ံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhimukha:[adj.] facing; present; face to face with. (m.),the front.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhimukha,(adj.) [abhi + mukha] facing,turned towards,approaching J.II,3 (°ā ahesuṁ met each other). Usually --° turned to,going to,inclined towards D.I,50 (purattha°); J.I,203 (devaloka°),223 (varaṇa-rukkha°); II,3 (nagara°),416 (Jetavana°); DhA.I,170 (tad°); II,89 (nagara°); PvA.3 (kāma°,opp. vimukha),74 (uyyāna°). -- nt. °ṁ adv. to,towards J.I,263 (matta-vāraṇe); PvA.4 (āghātana°,may here be taken as pred. adj.); DhA.III,310 (uttara°). (Page 68)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHIMUKHA:[a] đối diện với,giáp mặt [m] cái trán --khaṃ [ad] về hướng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhimukha:"အဘိမုခ(တိ)
[အဘိ+မုခ။ အဘိမုခ-သံ။ (၁) ေရွ႕,ေရွ႕တူ႐ူ,ေရွ႕တည့္တည့္,မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္,မ်က္ေမွာက္။ (၂) အနီး။ (၃) ေလ်ာ္ေသာ,အခြင့္သင့္ေသာ,အဆင္ေျပေသာ,ႏွစ္သက္ရာေသာ,သေဘာတူ လက္ခံရာေသာ။ (၄) အထက္သို႔ မ်က္ႏွာလွည့္ေသာ၊ ေမာ့ၾကည့္ေသာ။ ေကာတၳဳဘ။ မ်က္ႏွာမူေသာ,မ်က္ႏွာလွည့္ေသာ,ေရွး႐ွဴ,တူ႐ူ,တည့္တည့္၊ (ကမၼကာရက,သမၸဒါနကာရက,သာမိကာရကႏွင့္)။ ေရွ႕,ေရွ႕ေမွာက္,မ်က္ေမွာက္,မ်က္ႏွာမူရာ,မ်က္ႏွာလွည့္ရာ, မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္,ရင္ဆိုင္,ေရွး႐ွဴ,တူ႐ူ,တည့္တည့္၊ (သာမိကာရကႏွင့္ သို႔မဟုတ္ သမာသ္၏ အဆုံး)။ အနီးသို႔-သြားေသာ-ေရာက္ေသာ၊ ခ်ဉ္းကပ္ေသာ၊ ေရာက္လုနီးေသာ၊ (သမာသ္၏အဆုံး)။ ၾကံစည္-ရည္မွန္း-စိတ္ျပဓာန္း-ေသာ။ ခံ့ေသာ။ ျပဳသင့္ေသာ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ။ (သမာသ္၏အဆုံး)။ ဝီလ်ံ။]
(က) မ်က္ႏွာမူ-မ်က္ႏွာလွည့္-ေသာ။ (ခ) အတြင္းက်ေသာ။ (ဂ) ေရွ႕တူ႐ူ၊ ေရွ႕တည့္တည့္။ (ဃ) အနီး။ (င) တည့္တည့္မ်က္ႏွာမူေသာ။ (စ) မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္။ (ဆ) ေျဖာင့္ေသာ၊ ႐ိုးေသာ။ (ဇ) ေမာ့ၾကည့္ေသာ။ (ဂ) အဘိမုခဂတ,အဘိမုခ႒ာန-ၾကည့္။ (ဃ) အဘိမုခဂတ-(ခ)-ၾကည့္။ (င) အဘိမုခဉာဏ-ၾကည့္။ (စ) အဘိမုခတိတၳ,အဘိမုခ႒ာန-တို႔ၾကည့္။ (ဆ) အဘိမုခယုဒၶ-ၾကည့္။ (ဇ) အဘိမုခီ-(ခ)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhimukha:အဘိ-မုခ(တိ)
ေရွး႐ႈျဖစ္ေသာ။ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,