Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhijānāti:[abhi-jānāti] 証知,自証. opt. abhijāneyya,abhijaññā; aor. abhiññāsi,abhijānissaṃ; ger. abhijānitvā,abhiññāya,abhiññā; grd. abhiññeyya; ppr. nom. sg. abhijānaṃ; pp. abhiññāta.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhijānāti:[abhi-jānāti] 証知する,自証する. opt. abhijāneyya,abhijaññā; aor. abhiññāsi,abhijānissaṃ; ger. abhijānitvā,abhiññāya,abhiññā; grd. abhiññeyya; ppr. nom. sg. abhijānaṃ; pp. abhiññāta.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
abhijānāti:[abhi-jānāti] 証知する,自証する. opt. abhijāneyya,abhijaññā; aor. abhiññāsi,abhijānissaṁ; ger. abhijānitvā,abhiññāya,abhiññā; grd. abhiññeyya; ppr. nom. sg. abhijānaṁ; pp. abhiññāta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhijānāti,(abhi + ñā + nā),盡知,完全經驗,有註意到。 ~jāni,【過】。(p32)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhijānāti,(abhi全面+ñā知+nā),盡知(全面知),證知。abhijjāni,【過】。【單.壹.現】abhijānāmi。【3.單.過】abbhaññāsi。【3.復.過】abbhaññaṁsu; 【過分】abhiññāta; 【獨】abhiññāya,abhiññā}。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhijānāti:abhijānāti(kri)
အဘိဇာနာတိ(ႀကိ)
[abhi+ñā+nā+ti]
[အဘိ+ဉာ+နာ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhijānāti:[abhi + ñā + nā] knows fully or by experience; is aware.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhijānāti,[abhi + jñā,cp. jānāti & abhiññā] to know by experience,to know fully or thoroughly,to recognise,know of (c. Acc.),to be conscious or aware of D.I,143; S.II,58,105,219,278; III,59,91; IV,50,324,399; V,52,176,282,299; Sn.1117 (diṭṭhiṁ Gotamassa na a.); J.IV,142; Pv.II,710 = II.103 (n’ābhijānāmi bhuttaṁ vā pītaṁ); Sdhp.550; etc. -- Pot. abhijāneyya Nd2 78a,& abhijaññā Sn.917,1059 (= jāneyyāsi SnA 592); aor. abhaññāsi Sn.p. 16. -- ppr. abhijānaṁ S.IV,19,89; Sn.788 (= °jānanto C.),1114 (= °jānanto Nd2 78babhijānitva DhA.IV,233; abhiññāya S.IV,16; V,392; Sn.534 (sabbadhammaṁ),743 (jātikkhayaṁ),1115,1148; It.91 (dhammaṁ); Dh.166 (atta-d-atthaṁ); freq. in phrase sayaṁ abhiññāya from personal knowledge or self-experience It.97 (v.l. abhiññā); Dh.353; and abhiññā [short form,like ādā for ādāya,cp. upādā] in phrase sayaṁ abhiññā D.I,31 (+ sacchikatvā); S.II,217; It.97 (v.l. for °abhiññāya),in abhiññā-vosita perfected by highest knowledge S.I,167 = 175 = Dh.423 (“master of supernormal lore” Mrs Rh. D. in kindred S. p. 208; cp. also DhA.IV,233); It.47 = 61 = 81,and perhaps also in phrase sabbaṁ abhiññapariññeyya S.IV,29. -- grd. abhiññeyya S.IV,29; Sn.558 (°ṁ abhiññātaṁ known is the knowable); Nd2 s.v.; DhA.IV,233. -- pp. abhiññāta (q. v.). (Page 63)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
abhijānāti:To know by experience,to learn,to admit,to acknowledge
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHIJĀNĀTI:(abhi+ñā+nā) biết rõ,giác ngộ do sự hành [aor] --jāni
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhijānāti:"အဘိဇာနာတိ(ႀကိ)
[အဘိ+ဉာ+နာ+တိ]
(၁) သိ၏၊ သိ-မွတ္မိ-၏။ (၂) သိ၏၊ သိ-နားလည္-၏။ (၃) သိ၏၊ သိ၍-မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍-ေန၏။ (၄) သိ၏၊ ထိုးထြင္း၍ သိ၏၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏။ (၅) သိ၏၊ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၏၊ မခြၽတ္မလြဲ ဟုတ္မွန္စြာ ဓမၼသဘာဝသို႔ ေရွး႐ွဴသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၏။ (၆) အနိစၥ,ဒုကၡ,အနတၱဟု ဉာတပရိညာအားျဖင့္ သိ၏။ (၇) မ်က္ဝါးထင္ထင္-မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕-သိ၏။ (၈) ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၏။ (၉) ထူးေသာ အရိယမဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhijānāti:အဘိ-ဇာနာတိ (အဘိ√ဉာ)
လြန္စြာ သိ၏။ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,