Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhihata,Abhihanati的【過分】襲擊,碰撞。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhihata:abhihata(ti)
အဘိဟတ(တိ)
[abhi+hana+ta]
[အဘိ+ဟန+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhihata:[pp. of abhihanati] struck; hit.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhihata,[pp. of abhihanati] hit,struck PvA.55. (Page 72)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHIHATA:[pp] của abhihanaṭi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abhihata:đồ ăn mang lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhihata:"အဘိဟတ(တိ)
[အဘိ+ဟန+တ]
ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-အပ္ေသာ။ (က) ဖိအပ္-ေထာင္းအပ္-ေသာ။ (ခ) ညႇဉ္းအပ္-ပင္ပန္းေစအပ္-ေသာ။ (ဂ) တီးခတ္အပ္ေသာ။ (ဃ) ႐ိုက္ခတ္အပ္ေသာ။ (င) ႏွိပ္စက္-ထိပါး-ဒဏ္ရာရေစ-အပ္ေသာ။ (စ) ႏွိပ္ခ်-ႏွိမ္ခ်-အပ္ေသာ။ (င) အဂၣေတာ-(၃)-ၾကည့္။ အဘိဟနႏၲ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhihata:အဘိဟတ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အဘိ√ဟန္+တိ)
ထိခိုက္မိသည္။ ဒဏ္ရာရသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,