Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhihāra:m. [<abhiharati] 持來,提供,贈與.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhihāra:m. [<abhiharati] 持参,提供,贈与.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhihāra,【陽】 取近,提供。(p37)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhihāra,【陽】取近,提供。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhihāra:abhihāra(pu)
အဘိဟာရ(ပု)
[abhi+hara+ṇa]
[အဘိ+ဟရ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhihāra:[m.] bringing near; offering.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhihāra,[fr. abhiharati] bringing,offering,gift S.I,82; Sn.710; J.I,81 (āsanâ). (Page 72)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHIHĀRA:[m] sự mang lại gần,sự dâng cúng,vật tặng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhihāra:"အဘိဟာရ(ပု)
[အဘိ+ဟရ+ဏ]
(၁) (က) ေဆာင္-ယူ-ခဲ့ျခင္း။ (ခ) ေဆာင္-ယူ-ခဲ့ျခင္း။ ကပ္ျခင္း၊ ဆက္ကပ္ျခင္း။ (ဂ) ပူေဇာ္-လွဴဒါန္း-ျခင္း။ (၂) ေရွး႐ွဴမ်က္ေမွာက္အားျဖင့္-ေဆာင္-ယူ-ခဲ့အပ္ေသာ-ေပး-ပို႔-ဆက္သ-လွဴဒါန္း-အပ္ေသာအရာ။ (က) ဆုလာဘ္၊ (ခ) လက္ေဆာင္ပဏၰာ၊ ပူေဇာ္-လွဴဒါန္း-ဖြယ္ဝတၳဳ၊ ရာလုံး-ေထာင္လုံး-ခ်ီ၍ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ေဒယ်ဓမၼဝတၳဳ။ (ဂ) လက္ေဆာင္ျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း။ (ဃ) ပို႔ေဆာင္-ဆက္သ-လွဴဒါန္း-အပ္ေသာ အရာ။ (င) အတိေရက လာဘ္မ်ိဳး၌ ပါဝင္ေသာ ဆြမ္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhihāra:အဘိ-ဟာရ(ပ) (အဘိ√ဟရ္+ဏ)
ေရွး႐ႈေဆာင္ျခင္း။ ပို႔လာေသာ ဆြမ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,