Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhigajjati:[abhi-gajjati<garj] 吼(喊)叫,雷鳴(打雷),喋喋不休,(鳥,貓等)鳴叫. ger. abhigajjiya.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhigajjati:[abhi-gajjati<garj] 叫ぶ,雷鳴す,さえずる,鳴く. ger. abhigajjiya.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhigajjati,(abhi + gad + ya),吼,打雷。~gajji,【過】。(p31)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhigajjati,(abhi全面+gad說+ya),吼,打雷。abhigajji,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhigajjati:abhigajjati(kri)
အဘိဂဇၨတိ(ႀကိ)
[abhi+gajja+a+ti]
[အဘိ+ဂဇၨ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhigajjati:[abhi + gad + ya] roars; thunders.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhigajjati,[abhi + gajjati from garj,sound-root,cp. P. gaggara] (a) to roar,shout,thunder,to shout or roar at (c. Acc.) Sn.831 (shouting or railing = gajjanto uggajjanto Nd1 172); ger. abhigajjiya thundering Cp. III,108. ‹-› (b) hum,chatter,twitter (of birds); see abhigajjin. (Page 62)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHIGAJJATI:(abhi+gad+ya) rống,gầm thét [aor] --gajji sét đánh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhigajjati:"အဘိဂဇၨတိ(ႀကိ)
[အဘိ+ဂဇၨ+အ+တိ]
(က) အျပင္းအထန္ ျမည္၏၊ မိုးခ်ဳန္း၏၊ မိုးႀကိဳးထစ္၏။ (ခ) ေဟာင္-အူ-ေဟာက္-ေအာ္-ဟစ္ေႂကြး-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhigajjati:အဘိ-ဂဇၨတိ (အဘိ√ဂဇၨ္)
ေအာ္၏။ ေဟာက္၏။ တြန္ျမဴး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,