Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhidhāvati:[abhi-dhāvati] 跑; 急,趕(路),趕快,著急.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhidhāvati:[abhi-dhāvati] 走る,急ぐ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhidhāvati,(abhi + dhāv + a),跑向,催促。 ~dhāvi,【過】。(p33)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhidhāvati,(abhi全面+dhāv追+a),跑向,催促。abhidhāvi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhidhāvati:abhidhāvati(kri)
အဘိဓာဝတိ(ႀကိ)
[abhi+dhāvu+a+ti]
[အဘိ+ဓာဝု+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhidhāvati:[abhi + dhāv + a] runs towards; runs against; hastens.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhidhāvati,[abhi + dhāvati] to run towards,to rush about,rush on,hasten Vin.II,195; S.I,209; J.II,217; III,83; DhA.IV,23. (Page 65)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHIDHĀVATI:(abhi+dhāv+a) chạy đến,hối hả,gấp rút [aor] --dhāvi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhidhāvati:"အဘိဓာဝတိ(ႀကိ)
[အဘိ+ဓာဝု+အ+တိ]
လ်င္ျမန္စြာ သြား၏၊ ေျပး၏၊ ေရွး႐ွဴေျပး၏။ ေျပးသြား၏၊ ေျပးလာ၏၊ တဟုန္တည္းေျပး၏၊ အေသာ့ႏွင့္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhidhāvati:အဘိ-ဓာဝတိ (အဘိ√ဓာဝ္)
ေရွးရွဴေျပး၏။ လြန္စြာ ေျပး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,