Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhejja:a. [a-bhejja,Sk. abhedya] 不被破壞的,不壞的.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhejja:a. [a-bhejja,Sk. abhedya] 破壊されざる,不壞の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhejja,【形】 不可分散的,不可分開的。(p37)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhejja,(grd. of a + bhid,cp. Sk. abhedya),【形】不可分散的,不可分開的(not to be split or divided)。abhejjapasāda﹐不壞凈不可破壞的堅信佛、法、僧及聖戒。又名avecca-pasāda(不消失的凈信)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhejja:abhejja(ti)
အေဘဇၨ(တိ)
[na+bhejja]
[န+ေဘဇၨ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhejja:[adj.] not to be split or divided.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhejja,(adj.) [grd. of a + bhid,cp. Sk. abhedya] not to be split or divided,not to be drawn away or caused to be dissented,inalienable Sn.255 (mitto abhejjo parehi); J.I,263 (varasūra . . .) III,318 (°rūpa of strong character = abhijja-hadaya); Pug.30 (= acchejja Pug.A 212); Miln.160 (°parisā); Sdhp.312 (+ appadusiya); Pgdp 97 (°parivāra). (Page 72)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHEJJA:[a] không nên tách ra,chia ra
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abhejja:không bị bể
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhejja:အေဘဇၨ(တိ)
[န+ေဘဇၨ]
(က) မခြဲ-မထြင္းေဖာက္-မဖ်က္ဆီး-ႏိုင္ေသာ။ (၁) မခြဲအပ္-မကြဲေစအပ္-မခြဲႏိုင္-မကြဲေစႏိုင္-ေသာ၊ (ဂ) မကြဲျပား-ႏွီးေႏွာ-ညီၫြတ္-စည္းလုံး-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhejja:အ-ေဘဇၨ(တိ) (အ√ဘိဒ္+ဏ်)
မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ။ မေဖာက္ထြင္းႏိုင္ေသာ။ မကြဲမၿပိဳေသာ။ မကြဲျပားေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,