Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhabba:a. [a-bhabba] 不可能的,不能的.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhabba:a. [a-bhabba] 不可能なる,不能の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
abhabba:a. [a-bhabba] 不可能なる,不能の.-āgamana不能行者.-āpattika犯罪不可触者.-ṭṭhāna不触处[五种].-tā不可能,不能
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhabba,【形】 不能的,不精通的。 ~tā,無能,不可能性。(p31)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhabba,(a不+bhabba能夠﹑可能),【形】不能的,不精通的。abhabbatā,無能,不可能性。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhabba:abhabba(ti)
အဘဗၺ(တိ)
[na+bhabba. abhavya-saṃ]
[န+ဘဗၺ။ အဘဝ်-သံ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhabba:[adj.] unable; not proficient.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhabba,(adj.) [a + bhavya. The Sk. abhavya has a different meaning] impossible,not likely,unable D.III,13 sq.,19,26 sq.,133; It.106,117; Sn.231 (see KhA 189); Dh.32; J I 116; Pug.13.

--ṭṭhāna a (moral) impossibility of which there are 9 enumd. among things that are not likely to be found in an Arahant’s character:see D.III,133 & 235 (where the five first only are given as a set). (Page 61)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHABBA:[a] không thể,không có năng lực --ṭā sự không thể được,không có khả năng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abhabba:vô phần,không khả năng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhabba:"အဘဗၺ(တိ)
[န+ဘဗၺ။ အဘဝ်-သံ]
မျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္တတ္ေသာ၊ ျဖစ္ေၾကာင္း-ျဖစ္ရာ-မဟုတ္ေသာ၊ မျဖစ္လတၱံ႕ေသာ၊ မျဖစ္ထိုက္-သင့္-ႏိုင္-ရာ-ေသာ၊ မထိုက္-မတန္-မသင့္-မေလ်ာ္-ေသာ၊ မစြမ္းႏိုင္ေသာ၊ ႀကီးပြါးေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ။ (က) မျဖစ္-ထိုက္-သင့္-ႏိုင္-ရာ-ေသာ၊ သူ၊ အရာ။ (ခ) တည္ရာမဟုတ္ေသာ၊ မျဖစ္ထိုက္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ၊ သူ။ (ဂ) တည္ရာမဟုတ္သည္ ျဖစ္၍ ျဖစ္ေသာ၊ မျဖစ္ထိုက္သူျဖစ္၍ ျဖစ္ေသာ၊ သူ။ (ဃ) အရိယာဇာတ္ျဖင့္-ျဖစ္ဆဲ-ျဖစ္လတၱံ႕-ဘြားျမင္ဆဲ-ဘြားျမင္လတၱံ႕-မဟုတ္ေသာ၊ သူ။ (င) မဂ္ဖိုလ္၏ ဥပနိႆယမရေသာ၊ သူ။ (စ) သမၼတၱနိယာမဟူေသာ အရိယာမဂ္ကို မရႏိုင္ေသာ သူ၊ မကြၽတ္ထိုက္ေသာ သတၱဝါ။ (ယင္း မကြၽတ္ထိုက္ေသာ သတၱဝါတို႔ကား-ကံအဆီးအတား-ပၪၥာနႏၲရိယကံ-ရွိေသာ သူ,ကိေလသာအဆီးအတား-နိယတမိစၧာဒိ႒ိအယူ-ရွိေသာသူ,ဝိပါက္အဆီးအတား-အဟိတ္,ဒြိဟိတ္ ပဋိသေႏၶ-ရွိေသာ သူ,ဘုရားစသည္တို႔၌ ၾကည္ညိဳသဒၶါမရွိေသာ သူ,ျပဳလိုေသာ ကုသိုလ္ဆႏၵမရွိေသာ သူ,ေလာကုတၱရာ၏ အေျချဖစ္ေသာ ဘဝင္ပညာမရွိေသာ သူ ဤသူတို႔အတည္း)။ (ဆ) မထိုက္-မတန္-ေသာ သူ၊ (ဇ) မစြမ္းႏိုင္ေသာ သူ၊ (စ်) ႀကီးပြါးေၾကာင္း မဟုတ္ေသာ တရား၊ အကုသိုလ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhabba:အ-ဘဗၺ(တိ)
မထိုက္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,