Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhūta:a. n. [a-bhūta] 不實的,不真的; 虛偽. instr. abhūtena 虛偽. -vādin a. m. 虛言的,不實語者.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhūta:a. n. [a-bhūta] 不実の,不真の; 虚偽. instr. abhūtena 偽りて. -vādin a. m. 虛言する,不実語者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhūta,【形】 不真的,錯誤的。 【中】 謊言。 ~akkhāna,【中】 一則謊言。 ~vādī,【陽】 說謊者。(p37)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhūta,【形】不真的,錯誤的。【中】謊言;愚者,說謊者(直譯︰非生物;或解作︰不成材)。abhūtakkhāna,【中】一則謊言。abhūtavādī,【陽】說謊者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhūta:abhūta(pu)
အဘူတ(ပု)
[abhūta+bhāva]
[အဘူတ+ဘာဝ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhūta:abhūta(pu)
အဘူတ(ပု)
[abhūta+attha]
[အဘူတ+အတၳ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhūta:abhūta(ti)
အဘူတ(တိ)
[na+bhūta]
[န+ဘူတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhūta:[adj.] not real; false. (nt.),falsehood.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhūta,(adj.) [a + bhūta] not real,false,not true,usually as nt. °ṁ falsehood,lie,deceit Sn.387; It.37; Instr. abhūtena falsely D.I,161.

--vādin one who speaks falsely or tells lies Sn.661 = Dh.306 = It.42; expld. as “ariy’ûpavāda-vasena alika --vādin” SnA 478; as “tucchena paraṁ abhācikkhanto” DhA.III,477. (Page 72)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHŪTA:[a] không thật,giả dối [nt] sự sai lầm --akkhāna [nt] sự nói dối --vādī [m] người nói dối
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abhūta:chưa có
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhūta:"အဘူတ(တိ)
[န+ဘူတ]
(၁) (က) မျဖစ္ေသာ။ (ခ) မျဖစ္ေသးေသာ။ (ဂ) မျဖစ္ဘူး-မိမိသႏၲာန္၌မျဖစ္ဘူး-ေသာ တရား၊ အဘူတတရား။ (ဃ) အေၾကာင္းကင္း၍-မိမိအလိုလို-ျဖစ္သည္မဟုတ္ေသာ (နိဗၺာန္)။ (၂) (က) မဟုတ္ မမွန္ေသာ (စကား)။ (ခ) ဟုတ္မွန္ေသာ မွ ကင္းေသာ (စကား)။ (ဂ) ထင္ရွားမရွိေသာ (စကား)။ (ဃ) မျဖစ္ဘူးေသာ။ (၃) မဟုတ္ မမွန္-သည္၏အျဖစ္-ျခင္း။ (၄) မျဖစ္ေသးေသာ၊ ျဖစ္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသးေသာ။ (၅) မဟုတ္မမွန္ေသာ ဝတၳဳ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhūta:"အဘူတ(ပု)
[အဘူတ+အတၳ]
မဟုတ္မမွန္ေသာ အနက္ျဒဗ္ (စကား)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhūta:"အဘူတ(ပု)
[အဘူတ+ဘာဝ]
မဟုတ္မမွန္သည္၏အျဖစ္။ အဘူတ(၁) (၃) ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhūta:အ-ဘူတ(န)
မဟုတ္မမွန္ေသာ စကား။
အဘူေတန၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားျဖင့္။ တံြ အဘူတံ ကေထသိ၊ သင္သည္ မဟုတ္မမွန္ ခၽြတ္ယြင္းေသာ စကားကို ဆိုဘိ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhūta:အ-ဘူတ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အ√ဘူ+တ)
ထင္ရွားမရွိသည္။ မဟုတ္မမွန္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,