Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhāvita:a. [a-bhāvita] 不修習的. -citta 不修習心.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhāvita:a. [a-bhāvita] 修習せざる. -citta不修習心.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
abhāvita:a. [a-bhāvita] 修習せざる.-kāya身不修习者. -citta不修習心
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhāvita,【形】 未培養的,未熟練的。(p31)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhāvita,(a未+bhāvita修習(【過分】),【形】未修習的,未熟練的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhāvita:abhāvita(ti)
အဘာဝိတ(တိ)
[na+bhāvita]
[န+ဘာဝိတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhāvita:[adj.] not developed; not practised.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABHĀVITA:[a] không phát triển,không thực hiện
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abhāvita:không được tu tập,không được phát triển
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhāvita:"အဘာဝိတ(တိ)
[န+ဘာဝိတ]
မျဖစ္ေစအပ္-မပြါးေစအပ္-ေသာ။ (က) ဘာဝနာ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ မျဖစ္ေစအပ္ေသာ။ (ခ) ေလာကုတၱရာဘာဝနာမွ ကင္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhāvita:အ-ဘာဝိတ(တိ)
မပြားေစအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,