Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abbokiṇṇa:abbhokiṇṇa a. [abhi-avakiṇṇa. cf. abbhocchinna] 已充滿的,已被破壞的.
パーリ語辞典 水野弘元著
abbokiṇṇa:abbhokiṇṇa a. [abhi-avakiṇṇa. cf. abbhocchinna] 充満せる,破壊されたる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abbokiṇṇa,【形】 不間斷的,持續的,不擁擠的。(p30)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abbokiṇṇa,(= abbhokiṇṇa)( abhi +ava +kiṇṇa,cp. Abhikiṇṇa),【形】不間斷的,持續的,不擁擠的。satataṁ samitaṁ﹐恒常不間斷地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abbokiṇṇa:abbokiṇṇa(ti)
အေဗၺာကိဏၰ(တိ)
[na+vokiṇṇa]
[န+ေဝါကိဏၰ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abbokiṇṇa,[= abbhokiṇṇa,abhi + ava + kiṇṇa,cp. abhikiṇṇa] 1.filled M.I,387 (paripuṇṇa +); DhA.IV,182 (pañca jātisatāni a.). -- 2. [seems to be misunderstood for abbocchinna,a + vi + ava + chinna] uninterrupted,constant,as °ṁ adv. in combn. with satataṁ samitaṁ A.IV,13 = 145; Kvu 401 (v. l. abbhokiṇṇa),cp. also Kvu trsl. 231 n. 1 (abbokiṇṇa undiluted?); Vbh.320. -- 3. doubtful spelling at Vin.III,271 (Bdhgh on Pārāj. III,1,3). (Page 59)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABBOKIṆṆA:[a] không gián đoạn,luôn luôn,không đông nghẹt
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abbokiṇṇa:không xen lẫn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abbokiṇṇa:"အေဗၺာကိဏၰ(တိ)
[န+ေဝါကိဏၰ]
မေရာေႏွာ-မႁပြမ္း-အျခားမရွိ-ေသာ၊ မျပတ္-အစဉ္အတိုင္း-ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abbokiṇṇa:အေဗၺာကိဏၰ(တိ) (အ+ေဝါကိဏၰ)
အျခားေသာစိတ္ႏွင့္ မေရာႁပြမ္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,