Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abbhuggacchati:[abhi-ud-gacchati] 上升,上漲,升高. ger. abbhuggantvā; aor. abbhuggañchi; pp. abbhuggata.
パーリ語辞典 水野弘元著
abbhuggacchati:[abhi-ud-gacchati] 昇る,あがる. ger. abbhuggantvā; aor. abbhuggañchi; pp. abbhuggata.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abbhuggacchati,(abhi + u + gam + a),升入,出去。 ~gacchi,【過】。(p30)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abbhuggacchati,(abhi全面+u出?上+gam去+a),升入,出去。abbhuggacchi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abbhuggacchati:abbhuggacchati(kri)
အဗ႓ဳဂၢစၧတိ(ႀကိ)
[abhi+u+gamu+a+ti]
[အဘိ+ဥ+ဂမု+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abbhuggacchati:[abhi + u + gam + a] rises up; is diffused.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abbhuggacchati,[abhi + ud + gacchati] to go forth,go out,rise into D.I,112,127; A.III,252 (kitti-saddo a.); Pug.36. ger. °gantvā J I 88 (ākāsaṁ),202; DhA.IV,198. aor. °gañchi M.I,126 (kittisaddo); J.I,93. -- pp. abbhuggata. (Page 60)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
abbhuggacchati:To go to meet; to ascend,to go up
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABBHUGGACCHATI:(abhi+u+gam+a) mọc lên,dấy lên,được truyền ra [aor] --gacchi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abbhuggacchati:đồn đãi,lan truyền
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abbhuggacchati:"အဗ႓ဳဂၢစၧတိ(ႀကိ)
[အဘိ+ဥ+ဂမု+အ+တိ]
(၁) (က) လႊမ္းမိုး-ပ်ံ႕ႏွံ႔-၍ တက္၏၊ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၏။ (ခ) ပ်ံတက္၏။ (ဂ) လႊမ္း-မိုး-ေက်ာ္-တက္၏။ (ဃ) တက္ထြန္း၏။ (င) ေပၚထြက္လာ၏။ (၂) ေရွး႐ွဴသြားေရာက္-ႀကိဳဆို-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abbhuggacchati:အဗ႓ဳဂၢစၧတိ (အဘိ+ဥဒ္√ဂမ္)
လႊမ္းမိုး၍ တက္၏။ ထက္ဝန္းက်င္ ပ်ံ႕ႏွံ႔၏။ ႏွံ႔၍ တက္၏။ ပ်ံတက္၏။
ကိတၱိသေဒၵါ အဗ႓ဳဂၢစၧတိ၊ ေက်ာ္ေဇာေသာ အသံသည္ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ တက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,