Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abbhokāsika:m. [<abbhokāsa] 露地住者. -aṅga 露地住支.
パーリ語辞典 水野弘元著
abbhokāsika:m. [<abbhokāsa] 露地住者. -aṅga 露地住支.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abbhokāsika:abbhokāsika(ti)
အေဗ႓ာကာသိက(တိ)
[abbhokāsa+ika. abbhokāse nivāso abbhokāso....taṃ sīlaṃ assa. visuddhi,ṭī,1.9va.]
[အေဗ႓ာကာသ+ဣက။ အေဗ႓ာကာေသ နိဝါေသာ အေဗ႓ာကာေသာ။...တံ သီလံ အႆ။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၉ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abbhokāsika:[m.] one who lives in the open air.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abbhokāsika,(adj.) [fr. abbhokāsa] belonging to the open air,one who lives in the open,the practice of certain ascetics. D.I,167; M.I,282; A.III,220; Vin.V,131,193; J.IV,8 (+ nesajjika); Pug.69; Miln.20,342. (One of the 13 Dhutaṁgas). See also Nd1 188; Nd2 587.

--aṅga the practice or system of the “campers-out” Nd1 558 (so read for abbhokāsi-kaṅkhā,cp. Nd1 188). (Page 61)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abbhokāsika:hạng ngự ngoài trống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abbhokāsika:"အေဗ႓ာကာသိက(တိ)
[အေဗ႓ာကာသ+ဣက။ အေဗ႓ာကာေသ နိဝါေသာ အေဗ႓ာကာေသာ။...တံ သီလံ အႆ။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၉ဝ။]
လြင္တီးေခါင္-လြင္ျပင္-ဟင္းလင္းျပင္-လဟာျပင္-၌ ေနျခင္းအေလ့ရွိ-၌ ေနေလ့ရွိ-ေသာ၊ သူ အေဗ႓ာကာသိကဓုတင္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abbhokāsika:အေဗ႓ာကာသိက(တိ) (အေဗ႓ာကာသ+ဏိက)
လြင္တီးေခါင္၌ ေနေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,