Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abbhakkhāti:[abhi-ā-khyā] 誹謗,中傷.
パーリ語辞典 水野弘元著
abbhakkhāti:[abhi-ā-khyā] 誹謗す,そしる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abbhakkhāti,(abhi + ā + khā + a),中傷,反對。 ~khāsi,【過】。(p30)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abbhakkhāti,(abhi全面+ā+khā掘+a),中傷,反對。abbhakkhāsi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abbhakkhāti:abbhakkhāti(kri)
အဗ႓ကၡာတိ(ႀကိ)
[abhi+ā+khā+a+ti]
[အဘိ+အာ+ခါ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abbhakkhāti:[abhi + ā + khā + a] slanders; speaks against.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abbhakkhāti,[abhi + ā + khyā,cp. Sk. ākhyāti] to speak against to accuse,slander D.I,161 = A.I,161 (an-abbhakkhātu-kāma); IV,182 (id.); J.IV,377. Cp. Intens. abbhācikkhati. (Page 59)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABBCAKKCĀTI:(abhi+a+khā+a) vu cáo,phỉ báng,nói chống đôi [aor] --khāsi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abbhakkhāti:"အဗ႓ကၡာတိ(ႀကိ)
[အဘိ+အာ+ခါ+အ+တိ]
စြပ္စြဲ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abbhakkhāti:အဗ႓ကၡာတိ (အဘိ+အာ√ခ်ာ)
စြပ္စြဲ၏။ စြပ္စြဲကဲ့ရဲ႕၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,