Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abbhāna:n. [abhi-āyāna] 出罪,容許,復歸(恢復原狀).
パーリ語辞典 水野弘元著
abbhāna:n. [abhi-āyāna] 出罪,許容,復帰.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abbhāna,(abhi + āyana of ā + yā (i)),【中】復歸(比丘身份)(coming back,rehabilitation of a bhikkhu who has undergone a penance for an expiable offence)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abbhāna:abbhāna(na)
အဗ႓ာန(န)
[abhi+i+ṇe+yu. ā+vhe+yu. abbhetabba-]
[အဘိ+ဣ+ေဏ+ယု။ အာ+ေဝွ+ယု။ အေဗ႓တဗၺ-ၾကည့္]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abbhāna,(nt.) [abhi + āyana of ā + i] coming back,rehabilitation of a bhikkhu who has undergone a penance for an expiable offence Vin.I,49 (°âraha),53 (id.),143,327; II,33,40,162; A.I,99. -- Cp. abbheti. (Page 60)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
abbhāna:phép triệu hồi,dành cho một tỳ khưu phạm tội tăng tàn đã trải qua đêm khuất hạnh (mānatta) tăng sự này cần đến bốn bận tuyên ngôn và phải có sự chứng minh của ít nhất hai mươi tỳ khưu thanh tịnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abbhāna:"အဗ႓ာန(န)
[အဘိ+ဣ+ေဏ+ယု။ အာ+ေဝွ+ယု။ အေဗ႓တဗၺ-ၾကည့္]
ေရွး႐ွဴေရာက္ေစျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ ေခၚယူျခင္း။ (က)က အဗ႓ာန္သြင္းျခင္း။ (ခ) (ရဟန္းေလာင္းအား သံဃာ့ေဘာင္သို)ေခၚေဆာင္သြင္းယူျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abbhāna:အဗ႓ာန(န) (အဘိ+အယန)
သံဃာ့ေဘာင္သို႔ ျပန္သြင္းျခင္း။ အဗ႓ာန္သြင္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,